Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wykonanie badań oleju transformatorów grupy II i grupy III

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: ZAKŁAD POMIAROWO – BADAWCZY ENERGETYKI „ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA” Sp. z o.o. z Gliwic

 

I. Badanie oleju transformatorów typ: TORb-16000/110 – 3szt.

Zakres prac:

 1. Pobranie próbek oleju.
 2. Badanie własności fizykochemicznych oleju transformatorów.
 3. Pełna analiza chromatograficzna gazów rozpuszczonych w oleju.
 4. Określenie zawartości związków furanu.
 5. Dostarczenie protokołów z przeprowadzonych badań własności fizykochemicznych i ocena stanu technicznego oleju oraz zalecenia do dalszej eksploatacji (dla wszystkich transformatorów).
 6. Dostarczenie protokołów z przeprowadzonej analizy chromatograficznej gazów i ocena stanu technicznego oleju i zalecenia do dalszej eksploatacji (dla transformatorów 110/6kV) w odniesieniu do wyników poprzednich analiz.

 

II. Badanie oleju transformatorów grupy III – około 47 próbek

 1. Pobranie próbek oleju.
 2. Badanie własności fizykochemicznych i dielektrycznych oleju elektroizolacyjnego transformatorów grupy III.
 3. Dostarczenie protokołów z przeprowadzonych badań własności fizykochemicznych i dielektrycznych, ocena stanu technicznego oleju oraz zalecenia do dalszej eksploatacji (dla wszystkich transformatorów).
 4. Dostarczenie protokołów z przeprowadzonej analizy i ocena stanu technicznego oleju i zalecenia do dalszej eksploatacji.

 

Transformatory przeznaczone do badań są pod napięciem i pod obciążeniem.

 

Termin realizacji:

Transformatory grupy II

a) październik 2019 r. – 1 szt.

b) styczeń 2020 r. – 1 szt.

c) czerwiec 2020 r. – 3 szt.

Transformatory grupy III – czerwiec 2020 r.

 

Dokładny termin realizacji prac zostanie uzgodniony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania usługi – należy podać ceny jednostkowe (rozliczenie w oparciu o kosztorys powykonawczy uwzględniający ilość pobranych próbek i wykonanych analiz).
 2. Czas wykonania usługi.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Pozostałe warunki techniczne realizacji zamówienia.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Bronisław JAWOREK tel. (32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie badań oleju transformatorów grupy II i grupy III (ZP 14229)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 27 września 2019 r. godz. 1200.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty,
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.