Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Wykonanie badań nieniszczących stałego zbiornika ciśnieniowego sprężonego powietrza o pojemności 8m3, nr fabryczny 22906, nr ewidencyjny N 2309011760 oraz pompy zbiornikowej o pojemności 402l typu 900/b/250-Wa, nr fabryczny 139/400/A/08/2008, nr ewidencyjny N 2309017820.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY : LABORATORIUM SPAWALNICZE „GAMMA-MONTEX” SP. Z O.O. Z CZĘSTOCHOWY.

Zakres prac obejmuje:
1.Przygotowanie przedmiotu konkursu ofert do rewizji wewnętrznej.
2.Przygotowanie powierzchni do badań i wykonanie pomiarów grubości ścianek zbiorników.
3.Przywrócenie i uzupełnienie powłok antykorozyjnych.
4.Sporządzenie sprawozdania z wykonanych badań w celu odbioru UDT.
Termin realizacji prac: sierpień 2017r.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.
Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami UDT i zasadami bezpieczeństwa.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:
1.Koszt wykonania prac.
2.Czas realizacji prac.
3.Oświadczenie, że przedłożona oferta dla poszczególnych prac obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
4.Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan:
– MARCIN NOWAK tel. kom. 512 403 452.
– ANDRZEJ DULSKI tel. kom. 509 826 077.

Termin przeprowadzenia wizji lokalnej: w dni robocze od pon – piąt. w godz. 8.00 – 12.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
Złożenie oferty, jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie badań nieniszczących stałego zbiornika ciśnieniowego sprężonego powietrza o pojemności 8m3, nr fabryczny 22906, nr ewidencyjny N 2309011760 oraz pompy zbiornikowej o pojemności 402l typu 900/b/250-Wa, nr fabryczny 139/400/A/08/2008, nr ewidencyjny N 2309017820” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura, pokój nr 101) w terminie do 26 lipca 2017 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku konkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
-swobodnego wyboru oferty,
-negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
-zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
-unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.