Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Wykonanie badań nieniszczących rurociągu gazowego o średnicach od DN25 do DN400 i o długości około 600m, nr fabryczny 1/2014/2014, nr ewidencyjny N2909000207.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: ENERGODIAGNOSTYKA SP. Z O.O. Z WARSZAWY.

Zakres prac obejmuje:
1.Przygotowanie przedmiotu konkursu ofert do rewizji głównej.
2.Przygotowanie powierzchni do badań i wykonanie pomiarów grubości ścianek gazociągu na stronie zewnętrznej łuków.
3.Przywrócenie i uzupełnienie powłok antykorozyjnych.
4.Sprawdzenie stanu powłok antykorozyjnych rurociągu (ocena wizualna).
5.Sprawdzenie stanu podpór i zawiesi (ocena wizualna).
6.Sporządzenie sprawozdania z wykonanych badań w celu odbioru UDT.

Termin realizacji prac: sierpień 2017r.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.
Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami UDT i zasadami bezpieczeństwa.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:
1.Koszt wykonania prac.
2.Czas realizacji prac.
3.Oświadczenie, że przedłożona oferta dla poszczególnych prac obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
4. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan:
– MARCIN NOWAK tel. kom. 512 403 452.
– ANDRZEJ DULSKI tel. kom. 509 826 077.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnej: w dni robocze od pon – piąt. w godz. 8.00 – 12.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
Złożenie oferty, jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie badań nieniszczących rurociągu gazowego” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura, pokój nr 101) w terminie do 26 lipca 2017 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku konkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
-swobodnego wyboru oferty,
-negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
-zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
-unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.