Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie badań nieniszczących rurociągu gazowego ORCII

o średnicach od DN50 do DN400, nr fabryczny 1/2014, nr ew. n 2909000207 o długości ok. 600m. 

Zakres prac obejmuje:

 1. przygotowanie przedmiotu przetargu do badań,
 2. wykonanie badania grubości ścianek po stronie zewnętrznej łuków,
 3. sprawdzenie stanu powłoki antykorozyjnej (ocena wizualna),
 4. sprawdzenie stanu zawieszeń (ocena wizualna),
 5. sporządzenie dokumentacji z wykonanych badań dla potrzeb odbioru przez inspektora UDT.

Planowany termin wykonania badań: do końca sierpnia 2024r.

Dokładny termin realizacji prac Wykonawca uzgodni z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania prac.
 2. Czas realizacji prac.
 3. Warunki i forma gwarancji.
 4. Warunki i forma płatności – preferowany termin płatności 30 dni od daty dostarczenia faktury do HCM (na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru prac).
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej wraz z potwierdzeniem zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają Panowie:

 1. Andrzej Dulski tel. 32/288 84 44 wew. 836, tel. kom. 509 826 077, email: adulski@hcm.com.pl,
 2. Marcin Nowak tel. 32/288 84 44 wew. 462, tel. kom. 512 403 452, email: mnowak@hcm.com.pl,

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej LOGINTRADE pod adresem: https://hcm.logintrade.net w terminie do dnia 18 lipca 2024 r. godz. 1400.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty.
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.