Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wykonanie badań nieniszczących pompy zbiornikowej 900/b/250-Wa, nr fabr. 139/400/A/08/2018, nr ew. N 2309017820, poj. 402l.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Kalla Sp. z o.o. z Katowic

Zakres prac obejmuje:

– przygotowanie urządzenia do rewizji wewnętrznej,

– wykonanie badań grubości ścianek,

– sporządzenie sprawozdania z wykonanych badań w celu odbioru UDT.

Planowany termin realizacji: październik 2018r.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:

  1. Koszt wykonania prac.
  2. Czas realizacji prac.
  3. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
  4. Warunki i czas trwania gwarancji.
  5. Warunki płatności.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

– Pan MARCIN NOWAK tel. kom.512403452.

– Pan ANDRZEJ DULSKI tel. kom. 509826077.

Złożenie oferty, jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie badań nieniszczących pompy zbiornikowej 900/b/250-Wa” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 w terminie do 27 września 2018 r. godz. 13.00.

Informacja o wyniku konkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

-swobodnego wyboru oferty,

-negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,

-zawarcia umowy na niepełny zakres robót,

-unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.