Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wykonanie badań nieniszczących haków urządzeń dźwignicowych na wydziałach ORC, PSP, ORO.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: KALLA Sp. z o.o. z Katowic

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 31.03.2020 r.

Badanie będzie obejmowało następujące urządzenia dźwignicowe:

 • Wciągnik lejniczy Q6,3T – ORC (nr 1), nr rej: 340900091,
 • Wciągnik lejniczy Q6,3T – ORC (nr 2), nr rej: 340900090,
 • Wciągnik lejniczy Q6,3T – ORC (nr 3), nr rej: 340900087,
 • Wciągnik lejniczy Q6,3T – ORC (nr 4), nr rej: 340900092,
 • Suwnica lejnicza Q25/5T – PSP (hala) nr rej: 330930019,
 • Suwnica lejnicza Q16/5T – PRO (hala) – nr 1, nr rej: 330902065.

 

Zakres prac, obejmuje:

 1. Demontaż, przygotowanie haków do badań (oczyszczenie, odłuszczenie itp.) oraz montaż w zbloczach hakowych.
 2. Wykonanie badania powierzchni haków magnetyczno – proszkowo.
 3. Pomiar rozwarcia gardzieli i wysokości części chwytnej haków wg. normy PN-75/M-84502.
 4. Opracowanie sprawozdania i wykonywanych badań nieniszczących haków.

 

Przewidywany termin realizacji: marzec/kwiecień 2020r.

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. W czasie wizji lokalnej zostanie udostępniona dokumentacja techniczna danego urządzenia dźwignicowego.

Badanie przeprowadzone będzie na terenie HCM S.A.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania prac zgodnie z zakresem prac.
 2. Czas realizacji prac.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 7. Stosowne uprawnienia do wykonywania tego typu prac.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Jakub Kud  kom. 512403451.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: https://hcm.com.pl/przetargi/

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1.   posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2.   dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3.   posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie badań nieniszczących haków urządzeń dźwignicowych na wydziałach ORC,PSP,ORO” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 20 marca 2020 r.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 4. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.