Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

 „Wykonanie audytu potwierdzającego uzyskanie planowanej oszczędności zadania pt. Modernizacja instalacji oświetlenia Rafinerii Ołowiu w HCM S.A. ”.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: BGEC SP. Z O.O. Z WARSZAWY

Zakres prac:

 1. Sporządzenie audytu powykonawczego określającego ocenę efektywności realizacji ww. projektu z punktu widzenia ekonomicznych korzyści w tym również wymiernych korzyści poprzez uzyskanie świadectw efektywności energetycznej (białych certyfikatów).
 2. Dokonanie analizy opłacalności inwestycji w rozbiciu na poszczególne elementy wykonanego zadania.
 3. Przygotowanie dokumentacji dla Urzędu Regulacji Energetyki z realizacji zadania.

 

Informacje ogólne:

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania się z wyżej przedstawionym zakresem w dniach: 26 – 27.08.2019 r. godz. 1000 Wykonawca do odbycia wizji powinien zabezpieczyć się w środki ochrony indywidualnej tj. kask, maskę przeciwpyłową, odzież ochronną.
 2. Niezbędny sprzęt techniczny i materiały do wykonania zadania w całości zabezpieczy Wykonawca.
 3. Wykonawca zadania zobowiązany jest do zapewnienia stałego przedstawiciela firmy nadzorującego wykonywane roboty.
 4. Termin wykonania prac: 3 tygodnie od podpisania umowy.
 5. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa.
 6. Audyt efektywności energetycznej „Modernizacja instalacji oświetleniowej” z 2016 r. przekazany zostanie do wglądu podczas wizji lokalnej.
 7. Dokumentacja projektowa (w tym powykonawcza) na zadanie „Modernizacji instalacji oświetlenia ORO w HCM S.A.” przekazana zostanie do wglądu podczas wizji lokalnej.

 

 W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac wraz z kosztorysem ofertowym dla poszczególnych pozycji.
 2. Czas wykonania całości zadania oraz harmonogram prac uwzględniający wszystkie punkty zakresu oraz warunki panujące na obiekcie.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Wykaz sprzętu.
 7. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

Pan Zbigniew KURZAWA tel. (32)  288 84 44 wew. 609, kom. 506 391 674

Nadzór techniczny prowadzą:

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

Pan Piotr WACŁAWEK tel. (32) 288 84 44 wew. 840, kom. 512 403 441

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie audytu potwierdzającego uzyskanie planowanej oszczędności zadania pn. „Modernizacja oświetlenia Rafinerii Ołowiu w HCM S.A.” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do  4 września 2019 r. godz. 1200.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty,
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.