Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na realizację zadania pn.:

Wykonanie audytu energetycznego Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. zgodnego z ustawą o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831) w ramach uzupełnienia posiadanego systemu zarządzania energią ISO 50.001

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.

 

Zakres prac:

Planowanym zakresem audytu jest obszar całego zakładu, głównie pod kątem uzyskania poprawy efektywności energetycznej (obniżenia kosztów zużycia czynników energetycznych), wg. następującej klasyfikacji:

 1. Audyt energetyczny oświetlenia zewnętrznego oraz wewnętrznego obiektów, budynków oraz dróg.
 2. Audyt energetyczny wykorzystania nośników energetycznych tj. energii elektrycznej, gazu ziemnego, sprężonego powietrza, wody.
 3. Audyt energetyczny źródeł energii cieplnej, gazowej (z uwzględnieniem uzyskiwanego w przedsiębiorstwie gazu poprocesowego).
 4. Audyt energetyczny budynków.
 5. Audyt energetyczny w procesach technologicznych przedsiębiorstwa, głównie na wydziałach PSP, PSK, PRO, ORO, MGW z uwzględnieniem wykorzystania nośników energetycznych.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Przewidywany termin realizacji: do 15 września 2021 r.

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac oraz specyfikacją zakładu, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac z wyszczególnieniem poszczególnych punktów zakresu.
 2. Czas wykonania całości zadania oraz harmonogram prac uwzględniający wszystkie punkty zakresu.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz zapoznaniu się z miejscem i zakresem prac.
 6. Oświadczenie, że przedstawiona oferta jest kompletna do zrealizowania wyżej wymienionego zakresu, a także stwierdza, że jest ona pełna i obejmuje wszystkie niezbędne prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 7. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie

 

Szczegółowych informacji dla poszczególnych zakresów udzielają:

Technologicznym: mgr inż. Michał Liebner tel. (32) 288 84 44 wew. 785

Energo-mechanicznym:   mgr inż. Piotr Wacławek tel. (32) 288 84 44 wew. 840

Budowlanym:  mgr inż. Jarosław Grabolus  tel. (32) 288 84 44 wew. 850

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie audytu energetycznego Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 31 maja 2021 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.