Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Wykonanie audytu efektywności energetycznej przed realizacją zadania pn. „Wymiana transformatora zasilającego Głównej Stacji Zasilającej GSZ-2”.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: MPIRE Michał Polok z Dąbrowy Górniczej

 

Przedmiotem audytu jest wymiana transformatora energetycznego olejowego na napięcie 115 000V i mocy 16 000 kVA aktualnie zainstalowanego typu TORb 16 000/110 z 1978 roku o parametrach strat obciążeniowych przy obciążeniu 16 MVA wynoszących 94 890 W i stratach biegu jałowego 16 476 W.

 

Zakłada się zabudowę nowego transformatora zgodnie z udostępnioną podczas wizji lokalnej specyfikacją o podstawowych parametrach: moc znamionowa 16 000kVA, napięcie 115 000V, straty obciążeniowe przy obciążeniu 16MVA wynoszących max 75 000 W, straty biegu jałowego max 8 500W, minimalne wartości wskaźnika maksymalnej sprawności PEI 99,663%. Urządzenie będzie spełniało wymogi rozporządzenia komisji UE nr 548/2014 z dnia 21 maja 2014 r.

 

Wykonawca powinien zapewnić, że przeprowadzony audyt będzie spełniał wszelkie wymagania związane z złożeniem wniosku do Urzędu Regulacji Energetyki. W zakresie opracowania jest przygotowaniem wniosku zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie o efektywności energetycznej oraz w przepisach wykonawczych.

 

Wszelkie dane niezbędne do wykonania audytu do wglądu w siedzibie Zamawiającego, po podpisaniu przez oferenta deklaracji w zakresie poufności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

 

Przed złożeniem oferty, Oferent powinien upewnić się, czy posiadane przez Zamawiającego materiały i dane są wystarczające do zrealizowania zadania.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Ważność oferty minimum 30 dni.

 

Termin realizacji: po podpisaniu umowy

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji całości prac.
 2. Czas realizacji całości prac.
 3. Warunki i termin płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Okres ważności oferty.
 6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 7. Referencje potwierdzające wykonanie projektów w podobnym zakresie.
 8. Oświadczenie, że przedłożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

 1. Pan Tadeusz Mazur tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442
 2. Pan Zbigniew Kurzawa (32) 288 84 44 wew. 609, kom. 506 391 674
 3. Pan Bronisław Jaworek (32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie audytu efektywności energetycznej przed realizacją zadania pn. „Wymiana transformatora zasilającego Głównej Stacji Zasilającej GSZ-2” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 3 lutego 2023 r. godz. 1400.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia: PRI

Opracowała: Natalia Wacławek