Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Wykonanie audytu efektywności energetycznej dla zrealizowanego zadania pn. „Modernizacja układu sterowania obrotami wentylatora 286”.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: MPIRE Michał Polok z Dąbrowy Górniczej

 

Celem audytu jest możliwość uzyskania rekompensaty od dostawcy energii elektrycznej za wykonane już przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, zgodne z Ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 831, w szczególności: art. 15).

 

Audyt powinien zostać wykonany według standardów aktualnie obowiązujących, zgodnie z  wymaganiami zawartymi w ustawie o efektywności energetycznej oraz w przepisach wykonawczych.

Do audytu powinny być dołączone wszelkie wnioski i informacje oraz przygotowane oświadczenia  konieczne do przedłożenia przedsiębiorstwu energetycznemu, o których mowa w art. 15 Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r.

 

Dokumentacja techniczna i dane pomiarowe (w szczególności dokumentacja przed wykonaniem modernizacji, dokumentacja po wykonaniu modernizacji, dane historyczne w postaci średnich prądów) do wglądu w siedzibie Zamawiającego, po podpisaniu przez oferenta deklaracji w zakresie poufności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

 

Przed złożeniem oferty, Oferent zobowiązany jest upewnić się, czy posiadane przez Zamawiającego materiały i dane są wystarczające do zrealizowania zadania.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Ważność oferty minimum 30 dni.

 

Termin realizacji: po podpisaniu umowy

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji całości prac.
 2. Czas realizacji całości prac.
 3. Warunki i termin płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Okres ważności oferty.
 6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 7. Referencje potwierdzające wykonanie projektów w podobnym zakresie.
 8. Oświadczenie, że przedłożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

 1. Pan Tadeusz Mazur tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442
 2. Pan Zbigniew Kurzawa (32) 288 84 44 wew. 609, kom. 506 391 674
 3. Pan Jan Budny tel. (32) 288 84 44 wew. 700

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie audytu efektywności energetycznej dla zrealizowanego zadania pn. „Modernizacja układu sterowania obrotami wentylatora 286” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 3 lutego 2023 r. godz. 1400.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.