Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Wykonanie audytu efektywności energetycznej dla planowanego zadania pn. „Termomodernizacja budynku socjalnego Głównego Energetyka”

POSTĘPOWANIE KONKURSOWE W TYM ZAKRESIE NADAL TRWA. W INFORMACJI O WYNIKU KONKURSU OFERT
OMYŁKOWO WSKAZANO, ŻE WYBRANO OFERTĘ FIRMY: EXERGON SP. Z O.O. z Gliwic

 

Audyt efektywności energetycznej dla planowanego zadania pn. „Termomodernizacja budynku socjalnego Głównego Energetyka” należy przeprowadzić według standardów aktualnie obowiązujących, zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku  (Dz.U. 2016 poz. 831) oraz przepisami wykonawczymi.

 

Audyt powinien zostać wykonany według standardów aktualnie obowiązujących, zgodnie z  wymaganiami zawartymi w ustawie o efektywności energetycznej oraz w przepisach wykonawczych.

Do audytu powinny być dołączone wszelkie wnioski i informacje oraz przygotowane oświadczenia  konieczne do przedłożenia, o których mowa w art. 15 Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r.

 

Audyt powinien zawierać uporządkowane informacje o obecnym zużyciu energii i dokonać oceny aktualnego stanu:

 1. przegród zewnętrznych budynku (ścian, dachu, stropodachu),
 2. systemu centralnego ogrzewania,
 3. instalacji c.w.u.,
 4. wentylacji,
 5. instalacji elektrycznej, w tym oświetlenia.

 

W raporcie audytu powinny znaleźć się propozycje działań dotyczących powyższych kwestii, których wdrożenie polepszy efektywność energetyczną. Celem jest uzyskanie jak najwyższej efektywności, przy jak najniższych kosztach inwestycji. Audyt powinien zawierać wariantowość działań oraz rozwiązań, z podaniem kosztu inwestycji na każdym etapie wyboru działania i wynikającej z tego oszczędności.

Audyt musi zawierać szczegółowe wytyczne do realizacji proponowanych działań, tj. m.in. określać parametry jakie muszą spełniać materiały, grubości warstw izolacyjnych, itp.

 

Wymaga się, aby audyt został przekazany Zamawiającemu w wersji: papierowej – 2 egz., elektronicznej nieedytowalnej (np. PDF) oraz elektronicznej edytowalnej (np. MS Word).

 

Dodatkowo Oferent jest zobligowany do:

 1. odbycia wizji lokalnej, przed złożeniem oferty,
 2. przygotowania oraz przekazania wszelkich niezbędnych dokumentów (w tym prawidłowo wypełnionego wniosku) umożliwiających złożenie do Urzędu Regulacji Energetyki wniosku o wydanie świadectwa efektywności energetycznej (dodatkowo w wersji edytowalnej),
 3. udzielenia odpowiedzi, wyjaśnień i uzupełnień na ewentualne pytania lub żądania uzupełnień wystosowanych przez URE do Zamawiającego dotyczących złożonego wniosku, w terminie umożliwiającym terminowe złożenie ich do URE.

 

Dostępna dokumentacja dotycząca budynku, zostanie udostępniona po podpisaniu przez oferenta deklaracji w zakresie poufności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przez stosowne służby HCM, brakujące informację będą stanowiły element realizacji zadania.

 

Przed złożeniem oferty, oferent powinien upewnić się, czy posiadane i okazane przez Zamawiającego materiały i dane są wystarczające do zrealizowania zadania.

 

Ważność oferty minimum 30 dni.

 

Termin realizacji: po podpisaniu umowy

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji całości prac. Oczekuje się, że oferta będzie wyrażona w wartości stałej (niezależnej od innych czynników) w złotych polskich.
 2. Czas realizacji całości prac.
 3. Warunki i termin płatności.
 4. Okres ważności oferty.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Referencje potwierdzające wykonanie projektów w podobnym zakresie.
 7. Oświadczenie, że przedłożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

 1. Pan Michał Urbański tel. (32) 288 84 44 wew. 542, kom. 512 403 394
 2. Pan Jarosław Grabolus tel. (32) 288 84 44 wew. 850, kom. 539 735 663

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – „Wykonanie audytu efektywności energetycznej dla planowanego zadania pn. „Termomodernizacja budynku socjalnego Głównego Energetyka” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 26 kwietnia 2023 r. godz. 1400.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.