Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

 Wykonanie analizy zabezpieczeń sieci WN i SN w HCM S.A.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: CBIDGP Z LĘDZIN

Zakres prac:

 1. Inwentaryzacja aparatury, stacji i sieci WN i SN na terenie HCM S. A.
 2. Wyznaczenie parametrów zwarciowych stacji WN w uzgodnieniu z działem zabezpieczeń OSD.
 3. Wyznaczenie i uzgodnienie z działem zabezpieczeń OSD nastaw zabezpieczeń transformatorów blokowych 110/6kV.
 4. Wyznaczenie parametrów zwarciowych i ziemnozwarciowych sieci SN.
 5. Wyznaczenie nastaw zabezpieczeń w polach stacji SN (dla transformatorów po stronie SN i nN).
 6. Ocena istniejącej aparatury zabezpieczeniowej z podaniem typów zamiennej w przypadku niespełniającej wymogów nowej analizy.
 7. Ocena obciążalności zwarciowej istniejących kabli sieci SN.
 8. Przekazanie opracowania w 3 egzemplarzach drukowanych i w formie elektronicznej.

 

Skrócony opis sieci WN i SN

– 2 stacje GSZ z trzema transformatorowymi blokowymi 110/6 kV

– sieć SN – kablowa 6kV

– stacje SN/nN z polami silnikowymi i transformatorowymi 6kV/nN (11 stacji; ok. 100 pól)

Przewidywany termin realizacji: do końca kwietnia 2019 r.

Dokładny termin realizacji prac zostanie uzgodniony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do wykonania całości prac zabezpieczy Wykonawca.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w następujących terminach:

 1. 03.01.2019r. godz. 1000
 2. 10.01.2019 r. godz. 1000

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac.
 2. Czas wykonania całości prac.
 3. Szczegółowy opis sposobu wykonania prac oraz przedstawienie całości zawartości opracowania.
 4. Harmonogram realizacji prac.
 5. Zobowiązanie się Wykonawcy do wykonania całości prac w wyznaczonym terminie.
 6. Warunki i forma płatności.
 7. Warunki i czas trwania gwarancji.
 8. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 9. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe niezbędne do pełnej realizacji zadania.
 10. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Bronisław JAWOREK tel.(32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1.   posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2.   dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3.   posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie analizy zabezpieczeń w sieci WN i SN w HCM S.A. (ZP 9884)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 18 stycznia 2019 r. godz. 1200.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1.   swobodnego wyboru oferty,
 2.   negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3.   odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4.   unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.