Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Wykonanie analizy możliwości i modernizacja konstrukcji wraz z wyłożeniem ceramicznym okapów maszyny spiekalniczej – analiza własności fizykochemicznych gazów cyrkulacyjnych, materiałów wsadowych, dobór materiałów i technologii wykonania nowych elementów, projekty wykonawcze/powykonawcze, wymiana na stanowisku pracy (okapy od 1 do 6 wraz z wylotami gazów cyrkulacyjnych i spalin)

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Polska Ceramika Ogniotrwała Serwis S.A. z Żarowa

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 24.02.2023 r. do godz. 14:00

 

Przedmiotem zadania jest wykonanie analizy możliwości modernizacyjnych oraz wykonanie modernizacji okapów maszyny spiekalniczej pod kątem wydłużenia ich pracy. Do osiągnięcia powyższego celu proponujemy zastosowanie dedykowanych materiałów wyłożenia ceramicznego wraz ze zmianą systemu zakotwienia i technologii wykonania.

Do całości koniecznym jest przygotowanie  kompletnej dokumentacji projektowej.

Realizacja będzie powiązana z  wymianą okapów maszyny spiekalniczej 2023 roku oraz w latach późniejszych – wymiana jest konieczna z uwagi na bardzo dużą degradację powyższych elementów będącą wypadkową okresu eksploatacji i ekspozycją na bardzo agresywne chemicznie gazy procesowe.

 

Efektem końcowym realizacji ma być kompletna dokumentacja umożliwiająca wykonanie okapów maszyny spiekalniczej oraz realizację zadania zgodnie z celem tj. wymianą oraz  oddaniem do ruchu ciągłego.

Oczekuje się, że modernizacja układu w sposób znaczący: 

 1. Wydłuży żywotność modernizowanej części maszyny spiekalniczej.
 2. Zredukuje czas montażu.
 3. Ograniczy ilość, czas oraz koszty prac naprawczych (w chwili obecnej zachodzi konieczność uzupełniania zbrojenia i pokrywanie płaszczyzn okapów metodą torkretowania konwencjonalnym betonem ogniotrwałym typu BOS145) podczas eksploatacji.

 

Rekomenduje się realizację zadania podzieloną na Etapy z wyszczególnieniem prac projektowych oraz realizacji według poniższych wytycznych:

 

Etap I: Projekt i opracowanie technologii wykonania części ceramicznej okapów:

 1. Zapoznanie się z obecnie wykorzystywaną technologią wykonywania okapów.
 2. Wykonanie analizy własności fizykochemicznych gazów procesowych mających bezpośredni kontakt z częścią wewnętrzną okapów.
 3. Zapoznanie się z własnościami chemicznymi materiałów wsadowych do produkcji spieku.
 4. Zapoznanie się ze strukturą i analizą chemiczną uszkodzonych fragmentów wyłożenia ceramicznego okapów usuniętych podczas prac remontowych i czyszczenia.
 5. Dobór materiałów wyłożenia ceramicznego zgodnie ze specyfiką technologii w tym z profilem temperaturowym maszyny DL.
 6. Opracowanie technologii wykonania części ceramicznej okapów maszyny DL oraz króćców stalowych.
 7. Wykonanie projektu wstępnego wraz ze szczegółowym opisem technologii wykonania dla części ceramicznej oraz elementami kotwiącymi i izolacyjnymi:
  a) Okap nr 1 + króćce obiegu spalin (około 4m)
  b) Okap nr 2
  c) Okap nr 3
  d) Okap nr 4
  e) Okap nr 5
  f) Okap nr 6 + króciec cyrkulacji gazów (około 4m)
 8. Wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie jak wyżej.

 

Termin realizacji: niezwłocznie po podpisaniu Umowy. Oferent zobowiązany jest do samodzielnego rozplanowania prac w taki sposób, aby dotrzymać terminów realizacji określonych w następnych Etapach.

 

Etap II:  Dostawa wszystkich niezbędnych materiałów i wykonanie części ceramicznej okapów zgodnie z założeniami projektowymi (część stalowa okapów – tylko prefabrykacja i dostawa króćców) oraz przygotowanie do montażu:

 1. Wykonanie okapu nr 1 + prefabrykacja króćców Ø1020 oraz Ø2020
 2. Wykonanie okapu nr 2
 3. Wykonanie okapu nr 3
 4. Wykonanie okapu nr 4
 5. Wykonanie okapu nr 5
 6. Wykonanie okapu nr 6 + prefabrykacja króćca Ø1620

 

Terminy realizacji:

 1. dla punktu 1, 4, 5, 6 – maj 2023 r.
 2. dla punktu 2, 3 – listopad 2023 r. lub główny postój remontowy 2024 r.

 

Z realizacji kolejnych etapów prac wyszczególnionych powyżej wymagane jest dostarczenie dokumentacji zdjęciowej i jakościowej.

 

Etap III: Wymiana okapów na instalacji technologicznej (maszyna DL) wraz z wszystkimi pracami wynikającymi z zadania (wymiana kompensatorów, wykonanie otworów pod zabudowę AKPiS, montaż uszczelnień, prace przygotowawcze i zakończeniowej na rurociągach gazów):

 

 1. Wykonanie okapu nr 1 + prefabrykacja króćców Ø1020 oraz Ø2020
 2. Wykonanie okapu nr 2
 3. Wykonanie okapu nr 3
 4. Wykonanie okapu nr 4
 5. Wykonanie okapu nr 5
 6. Wykonanie okapu nr 6 + prefabrykacja króćca Ø1620

 

Terminy realizacji:

 1. dla punktu 1, 4, 5, 6 – czerwiec 2023 r. (główny postój remontowy)
 2. dla punktu 2, 3 – listopad 2023 r. lub główny postój remontowy 2024 r.

 

Etap IV: Przeprowadzenie analizy możliwości wykonania:

a) okapów nr I i VI w formie dzielonej (celem łatwiejszego montażu),

b) zmiany gatunku części stalowej okapów na gatunki (celem zwiększenia odporności na agresywne środowisko panujące w maszynie DL oraz wybrania najlepszej opcji):

– X9CrNiSiNCe21-11-2, 1.4835,

– X2CrNiMoN25-7-4, 1.4410,

– H17N13M2T, 1.4571

c) wykonanie króćców wylotowych na okapach nr I i VI w formie z kołnierzami

 

Etap V: Wykonanie dokumentacji wykonawczych do części IV

 

Etap VI: Wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierającej zmiany konstrukcji części metalowej i ceramicznej, technologii wykonania oraz montażu okapów wraz ze specyfikacjami materiałowymi i technologią wykonania.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości spraw zabezpieczy Wykonawca

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac wraz ze szczegółowymi kosztorysami ofertowymi zawierającymi wyszczególnienie kosztów prac projektowych oraz realizacji dla każdego Etapu zakresu prac wraz z cenami jednostkowymi dla poszczególnych podpunktów dla Etapów II i III.
 2. Szczegółowy zakres prac wraz z zawartością projektów wykonawczych i powykonawczych.
 3. Szczegółowy opis techniczny zastosowanych rozwiązań i technologii.
 4. Czas realizacji całości prac wraz ze szczegółowym harmonogramem uwzględniającym wszystkie punkty zakresu.
 5. Warunki i forma płatności.
 6. Warunki gwarancji i odpowiedzialności.
 7. Informacja o okresie ważności oferty.
 8. Oświadczenie o:
  8.1. Wykonaniu rewizji i przedmiarów niezbędnych do realizacji zadania,
  8.2. Zapoznaniu się z:
  8.2.1. Miejscem prowadzenia prac.
  8.2.2. Pełnym zakresem prac.
  8.2.3. Celem prowadzenia prac.
  8.2.4. Dostępną dokumentacją techniczną.
 1. Oświadczenie, że przedstawiona oferta jest kompletna do zrealizowania wyżej wymienionego zakresu, a także stwierdza, że jest ona pełna i obejmuje wszystkie niezbędne prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 2. Oświadczenie, że nie wnosi się uwag do zakresu prowadzenia robót.
 3. Deklarację, że prace projektowe i wizyty projektantów będą odbywać się na czynnym obiekcie technologicznym i nie będą wymagały zatrzymania tych instalacji.
 4. Referencje potwierdzające wykonanie zadań w podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

 • Pan Tadeusz Mazur tel. (32) 288 84 44 wew. 800; kom. 512 403 442
 • Pan Jakub Hajda tel. (32) 288 84 44 wew. 697; kom. 502 590 953

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie analizy możliwości i modernizacja konstrukcji wraz z wyłożeniem ceramicznym okapów maszyny spiekalniczej” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 9 lutego 2023 r. godz. 1400.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.