Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na „Wyburzenie wagi samochodowej WS-50”.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO – USŁUGOWE „MAREX” Sp. z o.o. Sp.k. z Chorzowa Starego.

Waga samochodowa zlokalizowana jest na terenie HCM S.A. Jest to waga zagłębiona na poziomie od 0,0 m do około -1,5 m. Zbudowana jako:
1. Żelbetowa podstawa (wanna) o wymiarach dł. 14,9 m szer. 3,9 m z podestem wagowym o konstrukcji stalowej pokrytym drewnem i blachą podestową.
2. Dodatkowe dwa przyległe bunkry na urządzenia pomocnicze o wymiarach:
– dł. 11,5 m szer. 1,2 m,
– dł. 1,9 m szer. 0,66 m.
Zakres prac obejmuje:
1. Demontaż podestu wagowego z posegregowaniem materiałów.
2. Wyburzenie żelbetowych konstrukcji do głębokości 0,5 m poniżej poziomu terenu.
3. Przekucie żelbetowej podstawy (wanny) w dwóch miejscach.
4. Odzysk złomu metali z pocięciem na odcinki do 2 m z wywozem po zważeniu na wskazane złomowisko na terenie HCM S.A. (odległość około 1 km).
5. Zasypanie z utwardzeniem piaskiem i ziemią wykopów po obiekcie, nawiezienie humusu oraz wyrównanie i niwelacja terenu.
Przewidywany termin realizacji: I kwartał 2018 r.
Przed przystąpieniem do składania ofert Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac w dni robocze w godz. 8.00 do 12.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania całości prac.
2. Czas realizacji całości prac.
3. Warunki i forma płatności.
4. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Zbigniew Jędruch tel. (32) 288 84 44 wew. 542, kom. 512 403 394.
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:
http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/dla-dostawcow
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”Oferta – PRI – Wyburzenie wagi samochodowej WS-50” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 30 listopada 2017 r., godz. 12.00
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/zakup-usług
Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.