Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Wyburzenie budynku usługowego FKS.
Zadanie będzie realizowane zgodnie z pozwoleniem na rozbiórkę w oparciu o projekt pn. „Projekt Techniczny – Wyburzenie budynku usługowego FKS”.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY – P.H.U. MAREX Z CHORZOWA.

Projekt oraz dokumentacja techniczna dostępna u Zamawiającego podczas wizji lokalnej.
Budynek usługowego FKS zlokalizowany jest na terenie HCM S.A. Jest to obiekt wolnostojący murowany składający się z dwóch części. Część niska magazynowa, jednokondygnacyjna oraz część wysoka biurowo socjalna, trzykondygnacyjna. Stropodach prefabrykowany żelbetowy z płyt panwiowych (w cz. niskiej) i płyt korytkowych (w cz. wysokiej), ocieplony i pokryty dwoma warstwami papy. Stropy w cz. Wysokiej żelbetowe. Ściany murowane z cegły pełnej, nieotynkowane z zewnątrz. Budynek wyposażony w instalacje wod. kan., CO, i elektryczne. Po elewacji budynku przebiega zewnętrzny rurociąg c.o. stanowiący zasilanie w ciepło budynku FKS oraz zasilający budynki sąsiednie. Rurociąg nie podlega rozbiórce a jedynie należy go przebudować na czas prowadzenia robót w sposób umożliwiający utrzymanie dostawy ciepła do sąsiednich budynków.
Wymiary budynku cz. niska 18,80 m x 27,20 m, cz. wysoka 18,80 m x 12,60 m. powierzchnia zabudowy 748,24 m2, powierzchnia użytkowa 1 222 m2, kubatura 5014 m2, wysokość maks. 12,1 m.

Ogólny zakres prac (szczegółowe informacje dotyczące zakresu prac zostały umieszczone w projekcie) obejmuje:
1. Przygotowanie tymczasowych miejsc składowania dla materiałów z rozbiórki.
2. Dokonać tymczasowej przekładki rurociągu ciepłowniczego poprzez odcięcie i opuszczenie rurociągu na poziom terenu.
3. Wyburzenie budynku.
4. Wyburzenie fundamentów i posadzki do głębokości 0,5 m poniżej poziomu terenu.
5. Powstały w wyniku rozbiórki gruz należy wywieść poza teren Huty na odpowiednie składowiska lub w przypadku decyzji przedstawiciela HCM na składowisko odpadów znajdujące się na terenie Huty.
6. Odzysk złomu matali z wywozem na wskazane złomowisko na terenie HCM S.A. do 1 km.
7. Zasypanie z utwardzeniem piaskiem i ziemią wykopów po fundamentach oraz wyrównanie i niwelacja terenu.
8. Wykonanie powykonawczej mapy geodezyjnej do wykreślenia obiektu z ewidencji nieruchomości.

Przewidywany termin realizacji: I kwartał 2017 r.
Dokładny termin realizacji zostanie uzgodniony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.
Przed przystąpieniem do składania ofert Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania całości prac.
2. Czas realizacji całości prac.
3. Warunki i forma płatności.
4. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
5. Referencje potwierdzające doświadczenie i należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Zygfryd SAPA tel. (32) 288 84 44 wew. 770, kom. 512 403 484

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”Oferta – PRI – Wyburzenie budynku usługowego FKS” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 17 lutego 2017 r., godz. 12.00

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.