Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: PREMONT Sp. z o.o. z Katowic.

Uzupełnienie izolacji termicznej n/w urządzeń Fabryki Kwasu Siarkowego:

 • Wlot do wymiennika I,
 • Wlot na IV półkę aparatu kontaktowego,
 • Kopuła wymiennika IVA i V,
 • Wylot z II aparatu kontaktowego,
 • Wylot z wymiennika III i IIA,
 • Podgrzewacz rozruchowy,
 • Przewód z podgrzewacza rozruchowego na I półkę aparatu kontaktowego,
 • Kolano nad wymiennikiem IIB,
 • Ściana aparatu kontaktowego strona wschodnia.

Szacunkowa ilość izolacji do uzupełnienia : około 360m2.

Termin realizacji prac: etapami do dnia 29.06.2018r., w czasie trwania kampanii tlenkowych.

Zakres rzeczowy prac:

 • Demontaż istniejącej izolacji.
 • Oczyszczenie izolowanej powierzchni.
 • Remont konstrukcji nośnej izolacji.
 • Wyprofilowanie blach ochronnych.
 • Założenie mat na powierzchnię izolowaną.
 • Zabezpieczenie izolacji siatką.
 • Umocowanie blach na konstrukcji wsporczej i przymocowanie wkrętami.

Założenia techniczne:

 • Wykonanie przedmiaru robót.
 • Dostawa niezbędnych materiałów.
 • Praca sprzętu i środków transportu.
 • Utylizacja wełny mineralnej.

Założenia kalkulacyjne:

 • Wykonanie izolacji.
 • Transport w strefach roboczych.
 • Ustawienie rusztowań.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.       

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wymiany 1m2
 2. Potwierdzenie czasu i terminu realizacji prac.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

Pan  Grzegorz Dudek  tel. (32) 288 84 44 wew. 523, kom. 512403430.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Uzupełnienie izolacji termicznej urządzeń Fabryki Kwasu Siarkowego” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura) w terminie do dnia 14 lutego 2018 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Zastrzegamy sobie prawo do:

– swobodnego wyboru oferty,

– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,

– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,

– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.