Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

 1. Usunięcia wypełnienia wewnętrznego z wież suszących i absorpcyjnych urządzeń Fabryki Kwasu Siarkowego.

Zakres prac obejmuje:

I wieża susząca

Wypełnienie pierścienie Raschiga Ø 120, Ø 80
Wysokość wypełnienia 3-80 4000 mm (135m3)
Wysokość wypełnienia 2-120 240 mm (10m3)

 

II wieża susząca

Wypełnienie pierścienie Raschiga Ø 150, Ø 120, Ø 80
Wysokość wypełnienia K 1-150 150mm (około 1600 szt.)
Wysokość wypełnienia K 2-120 240 mm (około 4600 szt.)
Wysokość wypełnienia K 3-80 4000 mm+300 mm (około 140 m3)

 

Wieża absorpcji wstępnej

Wypełnienie Ceramiczne pierścienie typu INTALOX 2 i 3 oraz zespolone pierścienie porcelanowe

Ø 50 x 70 x 5

Wysokość wypełnienia INTALOX 2 – 400 mm

INTALOX 3 – 1000 mm

Ø 50 x 70 x 5 – 70 mm

(około 140 m³)

 

Wieża absorpcji końcowej

Pojemność 325 m³
Wypełnienie Pierścienie Raschiga Ø120, 50
Wysokość wypełnienia K-2-120 240 mm, około 4600 szt.
Wysokość wypełnienia K-3-50 4000 mm + 300 mm (około 140 m³)

 

 1. Usunięcie wypełnienia wewnętrznego masy wanadowej Aparatu Kontaktowego.

     Zakres prac obejmuje:

     Aparat kontaktowy

 

Masa katalizatora 67800 kg
Masa pierścieni Raschiga 31405 kg
Rodzaj katalizatora wanadowego I p.

Rodzaj katalizatora wanadowego II p.

Rodzaj katalizatora wanadowego III p.

Rodzaj katalizatora wanadowego IV p.

Ø 6 mm           446 mm                26,5 m3

Ø 7 mm           448 mm                26,5 m3

Ø 7 mm           448 mm                26,5 m3

Ø 4 mm           448 mm                26,5 m3

 

Uwaga:

 1. Masę wanadową należy złożyć w Big – Bagach i na paletach w miejsce wskazane przez HCM S.A. i przetransportować w miejsce wskazane przez HCM S.A.
 2. Pierścienie Raschiga należy przetransportować w miejsce wskazane przez HCM S.A.

 

Planowany termin wykonania Pkt. 1: do dnia 30.09.2024 r.

Planowany termin wykonania Pkt. 2: do dnia 31.05.2024 r.

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt usunięcia pierścieni Raschiga wraz z kalkulacją jednostkową.
 2. Koszt usunięcia masy wanadowej wraz z kalkulacją jednostkową..
 3. Koszt transportu pierścieni Raschiga we wskazane przez HCM S.A. miejsce (do 1km) wraz z kalkulacją jednostkową.
 4. Koszt transportu masy wanadowej we wskazane przez HCM S.A. miejsce (do 1km) wraz z kalkulacją jednostkową.
 5. Harmonogram usunięcia pierścieni Raschiga.
 6. Harmonogram usunięcia masy wanadowej.
 7. Warunki i forma płatności – preferowany termin płatności 30 dni od daty dostarczenia faktury do HCM (na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru prac).
 8. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej wraz z potwierdzeniem zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.
 9. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
 10. Wykaz sprzętu.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

 1. Pan Tomasz Rohrbach tel. (32) 288 84 44 wew. 490, kom. 512 403 421.
 2. Pan Łukasz Nalewajka (32) 288 84 44 wew. 024, kom. 512 403 396.
 3. Pan Łukasz Żydek tel. (32) 288 84 44 wew. 793, kom. 512 403 420.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – TRI – Usunięcie wypełnienia wewnętrznego z wież suszących i absorpcyjnych urządzeń Fabryki Kwasu Siarkowego oraz masy wanadowej Aparatu Kontaktowego” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 7 marca 2024 r. godz. 1400.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty.
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.