Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie ustawienia ściany oporowej o długości 50m z elementów betonowych typu „L”.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY Z.U.H. „MELBUD I” Z TARNOWSKICH GÓR.

Wysokość elementów: 215 cm i 230 cm; łączna ilość 50szt.
Zakres prac obejmuje również przygotowanie podłoża pod ustawienie ściany oporowej.
Termin realizacji prac: styczeń / luty 2017r.
Materiały tj. (elementy betonowe) dostarcza Zlecający.
Sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpiecza Wykonawca.
Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd Oferenta do HCM S.A. w celu przeprowadzenia wizji lokalnej.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnej: od pon. do pt w godz. 8.00 do 12.00.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania prac w dwóch wariantach:
– z wykorzystaniem dźwigu dostarczonego przez Zlecającego,
– z wykorzystaniem sprzętu Wykonawcy.
2. Czas realizacji prac.
3. Warunki i termin płatności.
4. Warunki i termin gwarancji.
5. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej.
6. Oświadczenie, że przedłożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają Panowie:
– Tadeusz Mazur tel. 32/2 888 444 wew. 800.
– Bronisław Jaworek tel. wew. 334.
– Janusz Wodarczyk tel. wew. 517.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Ustawienia ściany oporowej” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój 101) w terminie do 13 stycznia 2017 r. godz. 12.00.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienie od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.