Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Termomodernizacja elewacji południowej i zachodniej budynku biurowego HCM S.A.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY JS INVEST Z KATOWIC.

Przewidywany termin rozpoczęcia prac: Październik 2017 r.
Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Zakres prac będzie realizowane w oparciu o opis techniczny, inwentaryzację, przedmiar oraz wizję lokalną.
Opis, inwentaryzacja oraz przedmiar w wersji elektronicznej dostępne u Zamawiającego podczas wizji lokalnej.

Podstawowe parametry budynku:
– ilość kondygnacji: 2 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna,
– szerokość elewacji frontowej 31,88 m,
– wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej od średniego poziomu terenu przy wejściu do budynku 8,17 m,
– geometria dachu: dach płaski.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do wykonania pełnego zakresu prac zabezpieczy Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie zutylizować materiały pochodzące z rozbiórek w tym materiały niebezpieczne. Natomiast złom stalowy i żeliwny jest własnością HCM i należy go przetransportować na składowisko złomu HCM (do 1 km).

Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i zakresem prac.
Wizję lokalną można przeprowadzić w dniach 11.09.2017r. – 22.09.2017r. po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania całości prac.
2. Kosztorys ofertowy zawierający koszt wykonania poszczególnych pozycji w tym wartość jednostki obmiarowej.
3. Czas realizacji prac.
4. Warunki i forma płatności.
5. Warunki i czas trwania gwarancji.
6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
7. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
8. Referencje.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:
Pan Marcin KACZMARCZYK tel. (32) 288 84 44 wew. 530, kom 512 403 431
Pan Dominik HELISZ tel. (32) 288 84 44 wew. 530, kom. 510 105 415

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Termomodernizacja elewacji południowej i zachodniej budynku biurowego HCM S.A. wraz z instalacjami” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 27 września 2017 r. godz. 12:00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.