Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

Stałych Konserwacji oraz konserwacji rozszerzonych o naprawy bieżące i awaryjne 5 szt. dźwigów towarowo-osobowych z napędem mechanicznym zainstalowanych na obiektach HCM S.A.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VIVA Katarzyna Marczak z Mysłowic.

Zakres prac:

Wykonanie stałych konserwacji oraz konserwacji rozszerzonych o naprawy bieżące i awaryjne wraz z wymianami lin oraz przeglądami okresowymi wciągarek dźwigów towarowo – osobowych z napędem mechanicznym:

 1. Dźwig towarowo-osobowy Q 0,5T – DKJ (4 przystanki); Nr rej. 310900880
 2. Dźwig towarowo-osobowy Q 0,5T – DKJ (2 przystanki); Nr rej. 310900878
 3. Dźwig towarowo-osobowy Q 1,6T – PSP (NAMIAROWNIA); Nr rej. 310904805
 4. Dźwig towarowo-osobowy Q 3,2T – PSP (HALA GŁÓWNA); Nr rej. 310904353
 5. Dźwig towarowo-osobowy Q 3,2T – PSK (HALA GŁÓWNA); Nr rej. 3109004780

W zakresie konserwacji stałych i rozszerzonych o naprawy bieżące i awaryjne 5 szt. dźwigów towarowo-osobowych z napędem mechanicznym mieści się:

 1. Konserwacja dźwigu wykonana przez personel Wykonawcy i pod jego nadzorem, gwarantująca jego niezawodność, a szczególnie bezpieczne funkcjonowanie zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego, normami PN-EN 81, PN-EN 13015, instrukcjami konserwacji, zakresami przeglądów konserwacyjnych oraz dokumentacją techniczno-ruchową dla tego typu urządzenia.
 2. Przygotowanie dźwigów do badań odbiorczych, okresowych, doraźnych, eksploatacyjnych przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego oraz obecność na tych badaniach, udział w kontrolach branżowych UDT.
 3. Usługi pogotowia technicznego realizowane przez całą dobę oraz w dni wolne od pracy. Czas przyjazdu do dwóch godzin od zgłoszenia awarii.
 4. Prace w maszynowni i kabinie dźwigu:

– wymiana bezpieczników sterowych (topikowych),

– wymiana zacisków połączeniowych w tablicy sterowej,

– wymiana styków, prostowników, przekaźników,

– przegląd przewodów elektrycznych,

– smarowanie łożysk oraz panewek, wymiana uszczelnień dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zespołów wciągarki, przeciwwagi,

– wymiana lin podnoszenia i linki ogranicznika prędkości,

– sprawdzenie ogranicznika prędkości,

– kontrola poziomu olejów w przekładniach, ewentualne ich uzupełnianie lub  wymiana,

– wykonanie przeglądów wciągarek wraz z sprzęgłami i mechanizmem hamulca, pomiar, kasacja luzów eksploatacyjnych wciągarek,

– uzupełnianie i odnawianie w razie potrzeby napisów i instrukcji w kabinie dźwigu,

– naprawa elementów kasety jazdy dyspozycyjnej, łączności awaryjnej, oświetlenia awaryjnego w kabinie dźwigu,

– kontrola zużycia krążników linowych, chwytaczy, wyłączników krańcowych, prowadników kabiny i przeciwwagi itp.

 1. Prace w szybie dźwigu:

– naprawa, regeneracja lub wymiana elementów drzwi szybowych (rygli drzwi     szybowych, blach osłonowych ościeżnicy drzwi, poszycia drzwi szybowych),

– sprawdzenie odbojów,

– wymiana szyb wziernikowych w drzwiach szybowych,

– wymiana żarówek kaset dyspozycji i wezwań oraz oświetlenia szybu,

– smarowanie prowadnic kabinowych i przeciwwagowych,

– przegląd i czyszczenie przed odbiorami UDT szybu, podszybia i kabiny z pyłu    technologicznego,

– wykonanie napraw związanych z nierównościami i ubytkami tynków w szybie dźwigu.

 1. Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz oporności izolacji instalacji elektrycznej dźwigu wykonane raz w roku.

 

Przewidywany termin realizacji: 1 rok od daty podpisania umowy.

 

Konserwacja podstawowa minimum jeden raz w miesiącu zgodnie z DTR i przepisami UDT, normami PN-EN 81, PN-EN 13015 oraz każdorazowo przy awarii. Płatność nastąpi na podstawie rozliczenia wykonanych robót przez Wykonawcę (zgodnie z drukiem przygotowanym przez Zamawiającego) każdego miesiąca. Protokół odbioru robót, który jest podstawą do wystawienia faktury, będzie sporządzany ostatniego dnia bieżącego miesiąca, po przedłożeniu zestawienia prac serwisowych przez Wykonawcę w danym miesiącu i po akceptacji w/w zestawienia przez Zamawiającego. Przewidziana przez Zamawiającego minimalna liczba roboczogodzin na wykonanie podstawowej konserwacji dźwigów na terenie HCM, powinna wynosić ok. 4h na jeden dźwig, co daje łącznie 24 roboczogodziny w ciągu każdego miesiąca.

W celu zapoznania się z miejscem, przedmiotem prac oraz stanem faktycznym dźwigów towarowo – osobowych Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Koordynatorem prac ze strony HCM.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan :

 • Jakub Kud tel. 32 / 2 888 444 wew. 397, tel. kom. 512 403 451

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/dla-dostawcow

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Materiały, sprzęt, urządzenia oraz transport potrzebne do wykonania zadania zabezpieczy Wykonawca.

Rozliczenie prac remontowych nastąpi tylko za faktycznie zrealizowany zakres remontu.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności  z metalami ciężkimi.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:

 1. Cenę wykonania stałej konserwacji i konserwacji rozszerzonej o naprawy bieżące i awaryjne przedmiotowych dźwigów towarowo – osobowych (dla każdego dźwigu oddzielnie wraz z             przedstawieniem kalkulacji cenowej).
 2. Składniki cenotwórcze do kosztorysowania prac wykraczających poza zakres konserwacji dźwigów, pkt. 1-6 zapytania ofertowego.
 3. Zakres konserwacji.
 4. Warunki i termin płatności.
 5. Warunki i czas trwania gwarancji.
 6. Kserokopię uprawnień UDT do wykonania tego typu prac.
 7. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym dźwigów towarowo-osobowych oraz przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 8. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie stałych konserwacji oraz konserwacji rozszerzonych o naprawy bieżące i awaryjne 5 szt. dźwigów towarowo-osobowych z napędem mechanicznym zainstalowanych na obiektach HCM S.A.”  należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101)   w terminie do dnia 28.02.2018 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.hcm.com.pl   w zakładce przetargi – zakup usług.

Zastrzegamy sobie prawo do :

 • swobodnego wyboru oferty,
 • negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 • odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 • unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 • zawarcia umowy na niepełny zakres robót.