Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Sprawdzenie zabezpieczeń odległościowych typu RTX-35c linii 110kV w rozdzielni typu H3

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: CENTRUM BADAŃ I DOZORU GÓRNICTWA PODZIEMNEGO SP. Z O.O. OŚRODEK POMIARÓW I AUTOMATYKI z Lędzin.

Zakres prac oraz dodatkowe informacje zostały zawarte w Załączniku nr 1.
Przewidywany termin realizacji prac: styczeń / luty 2018 r.
Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego oraz właściwym OSD.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.
Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent przeprowadzi wizję lokalną w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania całości prac wraz z podaniem kosztu wykonania badania dla jednej linii.
2. Czas wykonania całości prac wraz z wyszczególnieniem czasu wykonania prób i pomiarów.
3. Warunki i forma płatności.
4. Warunki i czas trwania gwarancji.
5. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
7. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Bronisław JAWOREK tel. (32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:
http://www.hcm.com.pl/przetargi/
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Sprawdzenie zabezpieczeń odległościowych typu RTX-35c linii 110kV w rozdzielni typu H3 (ZP 4505)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 22 stycznia 2018 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/zakup-uslug/
Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Załączniki: