ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Dotyczy: Sporządzenie studium techniczno- ekonomiczno – środowiskowego dla zadania: Budowa farmy fotowoltaicznej na potrzeby własne o mocy 5 MWp na terenie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: INSUN Sp. z o.o. i S.K. z Wrocławia

 

II. ZAMAWIAJĄCY: Huta Cynku Miasteczko Śląskie S.A., Hutnicza 17, 42-610 Miasteczko Śląskie, NIP 645-000-59-34

Do niniejszego postępowania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. –  Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zmianami).

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w niniejszym zapytaniu, a także  „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie:

A/ studium techniczno-ekonomiczno – środowiskowego dla zadania: Budowa farmy fotowoltaicznej na potrzeby własne o mocy 5 MWp na terenie Huty Cynku Miasteczko Śląskie S.A. (dalej: Zadanie).

Studium techniczno-ekonomiczno – środowiskowe dla Zadania ma służyć wstępnemu określeniu zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia oraz ustaleniu jego efektywności ekonomicznej, Zadania, a także umożliwiać Zamawiającemu uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz określenie zakresu dokumentacji projektowej (wraz z wytycznymi dla projektanta), której sporządzenie jest niezbędne dla realizacji Zadania. Zawartość Studium:

 1. Ogólny opis Zadania:
 • Określenie optymalnej lokalizacji Zadania,
 • Ogólna charakterystyka techniczna Farmy PV,
 • Wyprowadzenie mocy.
 1. Charakterystyka techniczna Zadania:
 • Schemat instalacji (farma PV i przyłącza),
 • Założenia techniczne dla modułu wytwarzania energii,
 • Wytyczne posadowienia farmy dla badań geotechnicznych gruntu,
 • Wyprowadzenie mocy i połączenie z siecią elektroenergetyczną zakładu,
 • Planu Zagospodarowania Terenu (główne ciągi AC, rozmieszczenie stacji, transformatorowych i rozdzielczych, główne ciągi SN, drogi technologiczne, itd.),
 • Założenia do układów sterowania i monitorowania pracy;
 1. Lokalizacja projektu – mapa lokalizacji farmy i połączenia z infrastrukturą zakładu.
 2. Wytyczne do uzyskania warunków przyłączania do sieci OSD.
 3. Wytyczne do zabezpieczenia ppoż. i BHP.
 4. Oddziaływanie na środowisko.
 5. Ogólne uwarunkowania prawne realizacji Zadania.
 6. Wskaźniki techniczno-ekonomiczne projektu:
  – Harmonogram realizacji,
  – Wykres Gantta,
  – Oczekiwana produkcja energii,
  – Koszty inwestycyjne przedsięwzięcia,
  – Roczne koszty operacyjne.

B/ Sporządzenie dla Zadania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, a jeżeli taki wymóg będzie wynikał z postanowienia właściwego organu lub przepisów prawa – Raportu oddziaływania na środowisko;

C/ Sporządzenie mapy terenu planowanego Zadania zgodnie z przepisami.

D/ Sporządzenie i złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Zadania (należy uzyskać i przedłożyć za wnioskiem pozostałe nie wymienione powyżej a przewidziane prawem załączniki).

E/ Sporządzenie i złożenie wniosku/ów o uzyskanie warunków przyłączeniowych do sieci.

Zamawiający jest uprawniony do zmiany warunków niniejszego zapytania, przed upływem terminu składania ofert, w tym przedłużenia terminu składania ofert.

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: max do 60 dni

 

 V. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERENTA

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Oferent spełnia powyższe kryteria.

Oferent ponosi wszelkie koszty związane ze swoim udziałem w postępowaniu, w tym ze sporządzeniem i złożeniem oferty.

 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 1. Oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim.
 2. Oferta powinna być:

– opatrzona pieczątką firmową Oferenta,

– posiadać datę przygotowania,

– zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP,

– podpisana czytelnie przez Oferenta zgodnie z zasadami jego reprezentacji albo przez jego pełnomocnika.

 1. Koperta zawierająca ofertę powinna być nieuszkodzona, zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem w taki sposób, aby gwarantowała zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.
 2. Wszystkie strony oferty winny być przez oferenta ponumerowane, z wyjątkiem stron niezapisanych i parafowane przez osobę/y uprawnioną/e do podpisania oferty w imieniu oferenta.
 3. Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie dokumentów z koperty.
 4. Oferent może, w formie pisemnej, wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty, przed upływem terminu składania ofert.
 5. Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad jak złożona oferta, w tym w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem „ZMIANA” (pozostałe oznakowanie jak w punkcie VIII).
 6. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte na sesji publicznego otwarcia ofert przy otwieraniu oferty Oferenta, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
 7. Oferent ma prawo do upływu terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) w kopercie z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.
 8. Koperty oznakowane „WYCOFANIE” będą otwierane na sesji publicznego otwarcia ofert w pierwszej kolejności. Koperty z ofertami, których dotyczy wycofanie nie będą otwierane.
 9. Oferent ponosi na zasadzie ryzyka odpowiedzialność za nieprawidłowe zaadresowanie lub zamknięcie koperty.
 10. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 11. Oferta powinna zawierać oryginał pełnomocnictwa udzielonego osobom podpisującym ofertę oraz dokument potwierdzający upoważnienie do udzielenia przedmiotowego pełnomocnictwa, o ile prawo do reprezentowania Oferenta nie wynika wprost z publicznie dostępnego polskiego rejestru.
 12. Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
 13. Jeżeli Oferent załączy do oferty dokumenty sporządzone w językach innych niż polski należy dołączyć ich tłumaczenia na język polski.

 

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Cenę wykonania Zadania należy podać w sposób jednoznaczny, w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena ma charakter zupełny, tzn. obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z prawidłową realizacją Zadania W cenie powinny być uwzględnione wszystkie opłaty, podatki, jednakże bez podatku VAT (cena netto). Nie przewiduje się waloryzacji cen.

 

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17, 42-610 Miasteczko Śląskie (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 10 maja 2021 r. do godziny 14.00 z dopiskiem: „Oferta –„ Sporządzenie studium techniczno-ekonomiczno – środowiskowego dla zadania: Budowa farmy fotowoltaicznej na potrzeby własne o mocy 5 MWp „. Nie otwierać przed dniem: 10 maja 2021 r. do godz. 1400.
 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, lecz zwracane bez ich otwierania.
 2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

IX. OCENA OFERT

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:a) Kryterium 1: cena – 50%
  b) Kryterium 2: gwarantowany czas wykonania studium w całym zakresie – 50%

Przeliczenie poszczególnych kryteriów na punkty będzie wyglądało następująco:

a) Kryterium: cena

Wartość punktowa kryterium Cena – Pc obliczona zostanie wg poniższego wzoru:

cena oferty złożonej

Pc = ————————————  x 50 %

Max cena ofertowa

b) Kryterium: Termin realizacji przedmiotu umowy

Wartość punktowa kryterium termin realizacji studium obliczona zostanie wg poniższego wzoru:

Termin ofertowy

Pt = ————————————  x 50 %

Max. termin wykonania ( 60 dni )

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Oferenta, która uzyska minimalna ilość punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu   w oparciu o następujący wzór, przy czym otrzymany wynik zostanie zaokrąglony do jednego miejsca po przecinku:

P = Pc + Pt =  min

 

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

 

X. ROKOWANIA

Zamawiający po wyborze oferty do rokowań poinformuje Oferenta, którego oferta została wybrana o miejscu i terminie rokowań co do zawarcia umowy. Celem rokowań jest ustalenie możliwości określenia korzystniejszych dla Zamawiającego warunków zawarcia umowy aniżeli wskazane w ofercie.


XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania Oferenta ofertą wynosi: 90 dni

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. INNE POSTANOWIENIA

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia niniejszego postepowania przed terminem składania ofert bez podania przyczyny. Stosowna informacja zostanie niezwłoczne zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. W takim przypadku złożone już oferty zostaną zwrócone bez ich otwierania.
 2. Zamawiający może odstąpić od prowadzenia postępowania po otwarciu ofert, jeżeli:
  a) nie złożono żadnej oferty spełniającej warunki Zapytania,
  b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zadania,
  c) inne aniżeli określone w ppkt b) warunki oferty są nieakceptowalne przez Zamawiającego,
  d) występuje inna okoliczność powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie Zadania nie leży w interesie Zamawiającego w tym prowadzenie postępowania lub wykonanie Zadania Inwestycyjnego jest dla Zamawiającego utrudnione lub niemożliwe,
  e) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zamawiającego lub Rada Nadzorcza Zamawiającego nie wyraziła zgody na zawarcie umowy na wykonanie Zadania.
 3. W przypadkach wskazanych powyżej Oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego.

 

XIV. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI

 1. Wszelkie pytania zawiązane z niniejszym zaproszeniem należy kierować do Pana Marka Ściążko w aspekcie spraw związanych z zakresem  studium na adres e-mail: msciazko@hcm.com.pl, tel. kom. 601 483 614 oraz do Pana Piotra Wacławka w aspekcie spraw związanych z techniczno-energetycznym zakresem studium na adres    e-mail: pwaclawek@hcm.com.pl, tel. kom. 512 403 441.