Miasteczko Śląskie, dnia 20 kwiecień 2017r.
DF-FPZ-0009-41/SL/2017
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

1. Spektrometr emisyjny do analizy stopów cynku typu ZAMAK

A. Zakres dostawy
Dostawa i instalacja próżniowego spektrometru emisyjnego ze wzbudzeniem iskrowym do analizy ilościowej składu chemicznego stopów cynku.

B. Konfiguracja systemu:

B.1. Spektrometr

 • Spektrometr emisyjny ze wzbudzeniem iskrowym
 • Komora iskrzenia próbki przedmuchiwana strumieniem argonu 4.8 lub 5.0
 • Analizowane pierwiastki w bazie cynku i ich zakresy pomiarowe:

Al 0,0001% – 50%, As 0,001% – 0,5%, Bi 0,0001% – 0,1%,
Cd 0,0001% – 2%, Cr 0,0001% – 0,2%, Cu 0,0001% – 10%
Fe 0,0001% – 2%, Ge 0,0004% – 0,6%, Hg 0,0005% – 0,2%
In 0,0002% – 1%, Mg 0,0001% – 20%, Mn 0,0001% – 0,2%
Ni 0,0001% – 1%, Pb 0,0001% – 5%, Sb 0,001% – 0,2%
Si 0,0001% – 3%, Sn 0,0002% – 2%, Ti 0,0003% – 0,5%
Tl 0,0001% – 0,1%, Zn – standard wewnętrzny

Zamawiający dopuszcza zastosowanie dwóch lub trzech linii pomiarowych, o różnej czułości, dla pierwiastków o szerokim zakresie analitycznym.

 • System optyczny spektrometru oparty na Kole Rowlanda o średnicy minimalnej 1 metra z zainstalowanymi szczelinami wyjściowymi i fotopowielaczami niezależnie dla każdej linii pomiarowej umieszczony w jednej komorze próżniowej.
 • Tor pomiarowy złożony z termostatyzowanej soczewki wejściowej, szczeliny wejściowej, siatki dyfrakcyjnej, szczelin wyjściowych mocowanych niezależnie do Koła Rowlanda, zwierciadeł skupiających, fotopowielaczy o indywidualnie sterowanym wzmocnieniu.
 • System stabilizacji termicznej spektrometru.
 • Chłodzenie wodne stolika iskrzeń w obiegu zamkniętym.
 • Zamknięty stolik iskrzeń przystosowany do odprowadzania toksycznych oparów podczas prowadzonych pomiarów.
 • Czas pomiaru (jednego iskrzenia) poniżej 35 sekund.

B.2. System komputerowy (parametry minimalne)

 • Procesor Intel Core i5, RAM 4 GB
 • 500 GB dysk twardy
 • Napęd CDRW
 • 4 porty USB.
 • Mysz komputerowa i klawiatura
 • Monitor LCD 22”
 • Drukarka laserowa z kablem USB
 • Karta sieciowa
 • System operacyjny Windows 10 (64 bitowy)

B.3 Oprogramowanie sterujące pracą spektrometru

 • Praca w środowisku Windows 10 (64 bity)
 • Analiza ilościowa
 • Korekcja wpływów międzypierwiastkowych
 • Korekcja efektu matrycy
 • Moduł do obliczania i podglądu krzywych kalibracyjnych
 • Krzywe kalibracyjne mogą być złożone z segmentów.
 • System haseł zezwalający na selektywny dostęp do poszczególnych komend menu w zależności od uprawnień zalogowanego operatora
 • Możliwość opracowania własnych identyfikatorów próbki
 • Baza wyników analiz z możliwością selektywnego przeszukiwania i eksportu do arkusza Excel
 • Wyświetlanie i wydruk wyników w różnych układach graficznych
 • Zintegrowana pomoc kontekstowa (Help)
 • Automatyczna kontrola parametrów pracy spektrometru
 • Polska wersja językowa
 • Automatyczna i manualna transmisja wyników analiz w formacie pliku tekstowego na wskazaną lokalizację sieciową.
 • Format pliku musi być dostosowany do standardu przesyłania wyników obowiązującego w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.
 • Szczegółowy format/składnia pliku będzie udostępniony oferentowi na żądanie.

C. Kalibracje fabryczne

 • Czysty cynk – Pure Zinc
 • Stop Zn/Al – Zamak 3
 • Stop Zn/Al/Cu – Zamak 5
 • Oferta powinna zawierać zakres analityczny firmowych kalibracji.
 • Zestaw wzorców rekalibrujących (do korekcji dryftu) musi być dostarczony wraz z instrumentem.

D. Precyzja pomiarów

 • Oferta powinna zawierać Raport Aplikacyjny dla bazy cynku dokumentujący precyzję oznaczeń.
 • W szczególności powinny być podane gwarantowane odchylenia standardowe dla różnych zakresów stężeń uzyskane podczas 10 pomiarów jednorodnego wzorca CRM dla następujących pierwiastków: Al, Cd, Cu, Fe, Mg, Ni, Pb, Sb, Si, Sn.
 • Wartości te zostaną zweryfikowane podczas odbioru technicznego spektrometru przed wysyłką oraz podczas instalacji.
E. Osprzęt dodatkowy
 • Zestaw materiałów eksploatacyjnych na około rok pracy systemu
 • Reduktor argonu pozwalający na precyzyjne ustawienie wymaganego ciśnienia roboczego argonu
 • Laptop z zainstalowanym oprogramowaniem analitycznym do pracy off – line
F. Dostawa, instalacja, serwis i szkolenie
 • Termin dostawy – do 5 miesięcy od podpisania umowy.
 • Określenie warunków instalacyjnych spektrometru w pomieszczeniach Zamawiającego.
 • Dostawa DDP wg. Incoterms 2010 Miasteczko Śląskie.
 • Instalacja i szkolenie podstawowe (minimum 5 dni roboczych).
 • Szkolenie dodatkowe po pewnym okresie eksploatacji spektrometru z zakresu obsługi oprogramowania sterującego pracą analizatora w wymiarze 5 dni roboczych.
 • Odbiór techniczny spektrometru przed wysyłką, umożliwienie wykonania testów precyzji dla wybranych pierwiastków, sprawdzenie dokładności kalibracji fabrycznych, możliwość wprowadzenia własnych wzorców do krzywych kalibracyjnych.
 • Polski serwis autoryzowany przez producenta (minimum 3 osoby na pełnym etacie).
  W ofercie podać siedzibę serwisu.
G. Gwarancja i dodatkowe wymagania
 • Pełna gwarancja na cały system w okresie dwóch lat od zainstalowania.
 • Dostępność części zamiennych w okresie minimum 10 lat od zainstalowania.
 • Certyfikat ISO 9001 na produkcję.
 • Znak CE (spełnienie wymagań europejskich norm bezpieczeństwa).
 • Gwarancja, że dostarczony spektrometr jest fabrycznie nowy i nie był używany w jakimkolwiek laboratorium oraz pokazywany na konferencjach i imprezach targowych.
 • Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej.
 • Przynajmniej trzy instalacje na terenie Polski w ostatnich 3 latach potwierdzone Protokołem Instalacyjnym tego samego modelu spektrometru, jak w ofercie dla Huty Cynku.
Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela: Waldemar Pietrek
wpietrek@hcm.com.pl tel. +48 32 2888444 wewn.215, mobile: +48 512 403 413
Informacje handlowe: Sylwester Lazaj tel.32/288 84 44 wew. 639.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty w wersji elektronicznej – plik pdf., w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe”.
Termin składania ofert do dnia. 05.05.2017r godz. 1300.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,
– unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia
Załączniki: