Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie: Spawanie pęknięć dźwigarów suwnicy chwytakowej Q=5T nr 2 na wydziale PMS.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: HPR HARPEX Sp. z o.o. z Bytomia

 

Zakres prac obejmuje:

 1. Weryfikację i spawanie pęknięć dźwigarów suwnicy chwytakowej Q=5T nr 2 na wydziale PMS.
 2. Opracowanie technologii naprawy suwnicy.
 3. Wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej oraz zatwierdzenie jej we właściwym oddziale UDT.
 4. Wykonanie remontu zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną.
 5. Uczestnictwo w odbiorze UDT suwnicy po wykonaniu naprawy.

 

Termin realizacji prac: miesiąc grudzień 2020r.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. W czasie wizji lokalnej zostanie udostępniona dokumentacja techniczna danego urządzenia.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu (w tym: dźwig i zwyżka) niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania prac zgodnie z zakresem prac.
 2. Czas realizacji prac.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan:

– Jakub Kud     tel.  2 888 444 wew. 397, tel. kom. 512 403 451.

– Jakub Hajda  tel.  2 888 444 wew. 697, tel. kom. 502 590 953.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1.   posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2.   dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3.   posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Spawanie pęknięć dźwigarów suwnicy chwytakowej Q=5T nr 2 na wydziale PMS” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 19 listopada 2020 r.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty.
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.