Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na realizację zadania pn.:

Rozbudowa z przebudową składowiska koksu na wydziale PSP o skośną ścianę oporową wraz z zadaszeniem oraz instalacją kanalizacji deszczowej.

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 15.12.2021 r.

Zadanie będzie realizowane w oparciu o projekt pn.: „Rozbudowę z przebudową składowiska koksu na wydziale PSP o skośną ścianę oporową wraz z zadaszeniem oraz instalacją kanalizacji deszczowej”.

 

Główny zakres zamierzenia wynikający z projektu budowlanego i technicznego:

 1. Budowa fundamentów pod nowe zadaszenie.
 2. Budowa skośnych ścian zsypu.
 3. Zabudowa nowych słupów stalowych pod nowe zadaszenia składowiska koksu.
 4. Montaż nowego zadaszenia z blach trapezowych z blachy T135.
 5. Budowa nowego odwodnienia dachu.
 6. Naprawa istniejących konstrukcji stalowych składowiska.
 7. Budowa nowej kanalizacji deszczowej z przejściem pod torowiskiem metodami bez wykopowymi i wpięcie do wskazanego punktu.
 8. Budowa nowej instalacji hydrantowej wraz z wpięciem do sieci wewnątrz zakładowej.
 9. Przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do odbioru inwestycji przez służby Państwowe.

 

Pozostałe elementy zadania:

 1. Zabudowa układu zasuw na w miejscu wpięcia się nowej instalacji hydrantowej do starej stalowej sieci wewnątrz zakładowej.
 2. Przegłębienia studni zbiorczych kanalizacji deszczowej w celu wytworzenia osadników.
 3. Naprawa konstrukcji żelbetowych w części podziemnej według zaproponowanej przez uprawnionego projektanta wykonawcy i zaakceptowanej przez inwestora rozwiązania.

 

Zadanie będzie realizowane na czynnym zakładzie Zamawiającego, w kontakcie z metalami ciężkimi.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpiecza Wykonawca.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi wielobranżowa dokumentacja projektowa wykonana przez biuro projektowe CARBON PRO.

Dokumentacja ta stanowi podstawę opracowania oferty i jest udostępnienia przez Zamawiającego w jego siedzibie.

Dokumentacja w wersji papierowej dostępna w siedzibie Zamawiającego podczas wizji lokalnej.

Istnieje możliwość otrzymania dokumentacji w wersji elektronicznej na nośnik pendrive (pamięć przenośną ) w dniu odbycia wizji  na obiekcie.

Udostępnione przedmiary stanowią jedynie pomoc przy opracowaniu oferty Wykonawcy.

 

W złożonej ofercie należy uwzględnić zabezpieczenie placu budowy oraz terenu wokół miejsca prowadzenia robót.

 

Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie zutylizować materiały pochodzące z rozbiórek w tym materiały niebezpieczne. Natomiast złom stalowy i żeliwny jest własnością Zamawiającego i należy go przetransportować we wskazane przez Zamawiającego miejsce.

 

Podmiot realizujący prace ziemne na terenie Spółki powinien dokonać we własnym zakresie analizy i oceny wytwarzanych przez siebie odpadów z punktu widzenia prawnie dopuszczalnych sposobów ich zagospodarowania, względnie utylizacji, mając na uwadze potencjalną możliwość zwiększonej zawartości w tych odpadach metali ciężkich.

 

Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość podziału zadania na etapy.

 

Przewidywany termin realizacji: II kwartał 2022 r.

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac oraz specyfikacją zakładu, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac oraz kosztorys ofertowy z wyszczególnieniem poszczególnych punktów zakresu.
 2. Czas wykonania całości zadania oraz harmonogram prac uwzględniający wszystkie punkty zakresu.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz zapoznaniu się z miejscem i zakresem prac.
 6. Oświadczenie, że przedstawiona oferta jest kompletna do zrealizowania wyżej wymienionego zakresu, a także stwierdza, że jest ona pełna i obejmuje wszystkie niezbędne prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 7. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie

 

Szczegółowych informacji udzielają:

Pan Łukasz Piełka tel. (32) 288 84 44 wew. 556; kom 512 403 388

Branża budowana:

Pan Szymon Niemiec tel. (32) 288 84 44 wew. 638; kom. 510 105 415

Branża budowlana – instalacje sanitarne:

Pan Michał Urbański tel. (32) 288 84 44 wew. 542

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Rozbudowa z przebudową składowiska koksu na wydziale PSP o skośną ścianę oporową wraz z zadaszeniem oraz instalacją kanalizacji deszczowej należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 10 grudnia 2021 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

 Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.