Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Rozbiórkę wiaty parkingu zakładowego.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: GRUPA PROJBUD SP. Z O.O. Z KATOWIC

Zakres prac zgodnie z Załącznikiem nr 1.

Termin realizacji prac: lipiec/sierpień 2019 r.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.          

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania prac.
 2. Kosztorys ofertowy.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela: Pan  Jarosław Grabolus  tel. (32) 288 84 44 wew. 542, kom. 539 735 663.

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1.   posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2.   dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3.   posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Rozbiórka wiaty parkingu zakładowego” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria ogólna) w terminie do dnia 19 czerwca 2019 r. godz. 1200.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 •   swobodnego wyboru oferty,
 •   negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 •   odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 •   unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Załączniki: