Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Rozbiórkę remizy lokomotyw wąskotorowych.

WYBRANO OFERTĘ FIRMY: P.U.H. „MAREX” Sp. z o.o..

Zadanie będzie realizowane zgodnie z pozwoleniem na rozbiórkę w oparciu o projekt pn. „Projekt budowlany rozbiórki remizy lokomotyw wąskotorowych”.

Projekt budowlany dostępny u Zamawiającego podczas wizji lokalnej.
Zakres prac rozbiórkowych wraz z charakterystyką budynku w Załączniku nr 1.
Dokładny termin realizacji zostanie uzgodniony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.
Przed przystąpieniem do składania ofert Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1.Koszt wykonania całości prac.
2.Czas realizacji całości prac.
3.Warunki i forma płatności.
4.Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
5.Referencje potwierdzające doświadczenie i należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Jarosław Grabolus tel. (32) 288 84 44 wew. 542.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”Oferta – PRI – Rozbiórka remizy lokomotyw wąskotorowych” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 9 listopada 2017 r., godz. 12.00

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Załączniki: