Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Rozbiórkę osadnika DORE’A na terenie HCM S.A.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY – P.H.U. MAREX Z CHORZOWA.

Zadanie będzie realizowane zgodnie z pozwoleniem na rozbiórkę w oparciu o projekt pn. „Projekt Techniczny – Rozbiórka osadnika DORE’A”.
Projekt oraz dokumentacja techniczna dostępna u Zamawiającego podczas wizji lokalnej.
Osadnika DORE’A zlokalizowany jest na terenie HCM S.A. Jest to zbiornik przemysłowy składający się z żelbetowej konstrukcji wsporczej oraz metalowego zbiornika wraz z mieszadłem. Osadnik ma kształt cylindryczny z dnem stożkowym o dużym kącie rozwarcia. Średnica zbiornika wynosi 16 m, wysokość konstrukcji wsporczej 3,2 m od poziomu terenu, a wysokość zbiornika metalowego to 4 m. Przestrzeń pod zbiornikiem jest wykorzystywana jako pomieszczenie magazynowe, wydzielono ją przez zamurowanie ściany zewnętrznej cegłą silikatową i osadzenie bram stalowych. Na koronie zbiornika przebiega rurociąg szlamu, dla którego zbiornik stanowi punkt podparcia. Przed rozbiórką zbiornika powyższy rurociąg należy skierować bezpośrednio do sąsiadującego budynku, tak aby nie spoczywał na konstrukcji zbiornika.
Obiekt od dłuższego czasu nie jest użytkowany, opróżniony i wstępnie oczyszczony.

Wstępny zakres prac (szczegółowe informacje dotyczące zakresu prac zostały umieszczone w projekcie) obejmuje:
1. Przygotowanie tymczasowych miejsc składowania dla materiałów z rozbiórki.
2. Wyburzenie wszelkich elementów konstrukcji zbiornika do głębokości 0,5 m poniżej poziomu terenu.
3. Powstały w wyniku rozbiórki gruz należy wywieść poza teren Huty na odpowiednie składowiska lub w przypadku decyzji przedstawiciela HCM na składowisko odpadów znajdujące się na terenie Huty.
4. Odzysk złomu matali z wywozem na wskazane złomowisko na terenie HCM S.A. do 1 km.
5. Zasypanie z utwardzeniem piaskiem i ziemią wykopów po fundamentach oraz wyrównanie i uprzątnięcie terenu.
6. Wykonanie powykonawczej mapy geodezyjnej do wykreślenia obiektu z ewidencji nieruchomości.

Przewidywany termin realizacji: I kwartał 2017 r.
Dokładny termin realizacji zostanie uzgodniony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.
Przed przystąpieniem do składania ofert Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania całości prac.
2. Czas realizacji całości prac.
3. Warunki i forma płatności.
4. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
5. Referencje potwierdzające doświadczenie i należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Zygfryd SAPA tel. (32) 288 84 44 wew. 770, kom. 512 403 484
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”Oferta – PRI – Rozbiórka osadnika DORE’A” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 17 lutego 2017 r. , godz. 12.00
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.