Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie: Rewizji wewnętrznej zbiornika bezciśnieniowego typu MAC 30, nr fabryczny: 15347, rok budowy: 2018, nr ewidencyjny UDT: N 27 090 01592.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: IWAGO Polska Sp. z o.o. z Mikołowa

 

Zakres prac obejmuje:

 1. Uzgodnienie z UDT Katowice sposobu wykonania rewizji.
 2. Przygotowanie zbiornika do rewizji:
 • otwarcie zbiornika oraz kontrola atmosfery wewnątrz zbiornika,
 • usunięcie ewentualnego osadu z wnętrza zbiornika oraz pozostałości po płukaniu z roztworu siarczku sodu,
 • transport powstałego osadu oraz popłuczyn na terenie HCM S.A. około 1km.
 1. Wykonanie rewizji wewnętrznej w/w zbiornika w obecności inspektora UDT.
 2. Ponowne włączenie do ruchu zbiornika.

Utylizacja powstałych odpadów po stronie HCM SA.

 

Planowany termin realizacji prac: listopad – grudzień 2023r. do uzgodnienia z UDT Katowice.

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do wykonania zadania po stronie Wykonawcy.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania rewizji wewnętrznej.
 2. Czas wykonania rewizji wewnętrznej.
 3. Warunki i forma płatności – termin płatności 30 dni od daty dostarczenia faktury do HCM (na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru prac).
 1. Warunki i czas trwania gwarancji.
 2. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.

 

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

 1. Pan Jan Murek tel. kom. 506 391 661,
 2. Pan Andrzej Dulski tel. kom. 509 826 077.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej LOGINTRADE pod adresem : https://hcm.logintrade.net

 

Termin składania ofert do dnia 26.10.2023r. godz. 1300.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.