Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

 Remontu silników średniego napięcia:

 1. Silnik typu SF 355 X-4; 250kW; 6kV; 1484obr/min; nr fabryczny 127396;
  nr sp. 126-X-14.
 2. Silnik typu: SZJc 174t; 250kW; 6kV; 1484obr/min; nr fabryczny 92541;
  nr sp. 126-X-5.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Z.P.R.E „JEDLICZE” SP. Z O.O. Z JEDLICZA

Zakres prac dla każdego z silników:

I. Weryfikacja oraz ekspertyza (orzeczenia):

Weryfikacja części składowych silnika bezpłatna – możliwość odstąpienia od realizacji zlecenia po przeprowadzonej weryfikacji.

Zakres weryfikacji:

 1. transport silnika do remontu,
 2. transport silnika z weryfikacji,
 3. otwarcie silnika – przegląd stojana (mycie, suszenie),
 4. przegląd klatki wirnika (mycie i suszenie),
 5. weryfikacja części elektrycznych silnika (stojana , wirnika, pozostałe)
 6. weryfikacja mechaniczna części składowych budowy silnika,
 7. montaż silnika,
 8. wydanie orzeczenia i kalkulacji na remont wraz z kartami pomiarowymi,
 9. rozładunek i złożenie silnika w magazynie,

II. Remont silnika w zakresie podstawowym (naprawa rewizyjna) obejmuje:

 1. przegląd klatki wirnika (mycie, suszenie, impregnacja )
 2. przegląd stojana ( mycie, suszenie, impregnacja próżniowo ciśnieniowa),
 3. wymiana łożysk tocznych produkcji FAG i SKF
 4. wyważenie dynamiczne wirnika
 5. malowanie antykorozyjne,
 6. wymiana śrub stykowych,
 7. wymiana wyprowadzeń stojana,
 8. wymiana izolatorów,
 9. regeneracja wału wirnika,
 10. regeneracja sprzęgła,
 11. określenie żywotności uzwojeń stojana metodą odbudowanego napięcia – ekspertyza,
 12. montaż silnika,
 13. próby międzyoperacyjne i końcowe w tym:
  • termograficzna ocena stanu technicznego wirnika,
  • termograficzna ocena stanu technicznego stojana,
  • próba biegu jałowego,
  • próba obciążenia na hamowni,
  • wyznaczenie sprawności przy obciążeniu nominalnym .
 14. wystawienie protokołów z przeprowadzonych prób i pomiarów
 15. transport silnika do remontu,
 16. transport silnika po remoncie,
 17. rozładunek i złożenie silnika w magazynie,

III. Prace dodatkowe:

Prace dodatkowe po weryfikacji:

 1. regeneracja czopu wału pod łożysko str. PN,
 2. regeneracja czopu wału pod łożysko str. N,
 3. regeneracja gniazda łożyskowego str. PN,
 4. regeneracja gniazda łożyskowego str. N,
 5. regeneracja odrzutnika smaru str. PN,
 6. regeneracja odrzutnika smaru str. N
 7. regeneracja labiryntu zewnętrznego PN
 8. regeneracja labiryntu zewnętrznego N
 9. regeneracja deklika łożyskowego wewnętrznego str. PN,
 10. regeneracja deklika łożyskowego wewnętrznego str. N,
 11. przezwojenie stojana w klasie F,
 12. badaniem pakietu żelaza czynnego,
 13. przepakietowanie wraz z przeizolowaniem blach żelaza czynnego stojana,
 14. regeneracja pakietu stojana,
 15. regeneracja beczki wirnika,
 16. wzmocnienie wszystkich połączeń spawanych klatki wirnika na styku pręt – pierścień zwierający,
 17. montaż grzałek antykondensacyjnych na napięcie znamionowe 500V,
 18. wymiana wału wirnika,
 19. wymiana sprzęgła,
 20. montaż 6 czujników PT100 w uzwojeniach stojana i węzłach łożyskowych,
 21. przystosowanie węzłów łożyskowych do zamocowania czujników drgań typu AT3/100 i zabudowanie czujników,
 22. wykonanie skrzynki zaciskowej pomocniczej (okablowanie z czujników),
 23. pozostałe drobne prace niezbędne do przeprowadzenia pełnego remontu kapitalnego.

 

UWAGA!

W ofercie należy posługiwać się numerami spawanymi silników.

 

Z przeprowadzonej weryfikacji, a przed przystąpieniem do realizacji remontu poszczególnego silnika Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół weryfikacyjny z kosztorysem wykonawczym zawierającym wykaz czynności i części wymagających wymiany wraz z ich kosztami w celu uzyskania zgody na remont silnika.

Kosztorys wykonawczy należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty odbioru poszczególnego silnika do remontu.

Elementy składowe silnika wymienione podczas remontu podlegają zwrotowi.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od remontu silnika z przyczyn ekonomicznych.

 

Przewidywany termin realizacji: po otrzymaniu zamówienia

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Materiały sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

W ofercie należy przedstawić kalkulację w ujęciu ilościowym i cenowym odzyskanego złomu miedzianego podczas remontu (osobno dla stojana i osobno dla wirnika), który został odliczony od ceny końcowej oraz potwierdzenie informacji o możliwości zwrotu powyższego w chwili dostawy silnika po zakończeniu robót, oraz deklarację o możliwości wykonania audytu na każdym etapie remontu  silnika.

 

Przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej poszczególnego silnika i wzory kart pomiarowych.
 2. Deklaracja wykonania remontu zgodnie z DTR producenta.
 3. Koszt realizacji remontu poszczególnego silnika (należy podać ceny jednostkowe dla wykonywanych czynności).
 4. Całkowity koszt zwrotu silnika po weryfikacji (przegląd elektryczny i mechaniczny, montaż oraz transport) w przypadku rezygnacji z remontu.
 5. Czas realizacji remontu poszczególnego silnika (od momentu akceptacji zakresu remontu).
 1. Warunki i forma rozliczenia materiałów wtórnych odzyskanych podczas remontu.
 2. Warunki i forma płatności.
 3. Warunki, czas trwania i zakres gwarancji.
 4. Oświadczenie o możliwości przeprowadzenia audytu na każdym etapie remontu silnika.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Rafał TYRALLA tel. (32) 288 844 44 wew. 953, kom. 512 403 453

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:

 1. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 2. posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont silników średniego napięcia (ZP 12601)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 19 czerwca 2019 r. godz. 1200.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru Oferty,
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.