Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

Remontu silnika elektrycznego typu Sf 225 S-4; nr fabryczny: 233213 ; 500V; 1475obr/min; 37kW; nr spawany: 125-P-128 – Pompa PWZ

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: ZAKŁAD PRZEZWAJANIA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH SIMAR Z CZELADZI.

Zakres prac:
I. Weryfikacja oraz ekspertyza (orzeczenia):
Weryfikacja części składowych silnika bezpłatna – możliwość odstąpienia od realizacji zlecenia po przeprowadzonej weryfikacji.
II. Remont silnika:
1. Załadunek silnika z magazynu.
2. Przezwojenie uzwojeń stojana w klasie F.
3. Wymiana łożysk produkcji FAG lub SKF.
4. Regeneracja pokryw i opraw łożyskowych (weryfikacja pozostałych części składowych silnika).
5. Wyważenie dynamiczne wirnika.
6. Próby międzyoperacyjne i końcowe.
7. Malowanie antykorozyjne.
8. Transport silnika do i po remoncie.
9. Rozładunek i składowanie silnika w magazynie.
Z przeprowadzonej weryfikacji, a przed przystąpieniem do realizacji remontu silnika Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół weryfikacyjny z kosztorysem wykonawczym zawierającym wykaz czynności i części wymagających wymiany wraz z ich kosztami w celu uzyskania zgody na remont silnika.
Kosztorys wykonawczy należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty odbioru silnika do remontu.
Elementy składowe silnika wymienione podczas remontu podlegają zwrotowi.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od remontu silnika z przyczyn ekonomicznych.
Przewidywany termin realizacji: luty 2018 r.
Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.
Materiały sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.
W ofercie należy przedstawić kalkulację w ujęciu ilościowym i cenowym odzyskanego złomu miedzianego podczas remontu stojana, który został odliczony od ceny końcowej oraz potwierdzenie informacji o możliwości zwrotu powyższego w chwili dostawy silnika po zakończeniu robót, oraz deklarację o możliwości wykonania audytu na każdym etapie remontu silnika.

Przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej silnika i wzory kart pomiarowych.
2. Deklaracja wykonania remontu zgodnie z DTR producenta.
3. Koszt realizacji remontu silnika (należy podać ceny jednostkowe dla wykonywanych czynności).
4. Całkowity koszt zwrotu silnika po weryfikacji (przegląd elektryczny i mechaniczny, montaż oraz transport) w przypadku rezygnacji z remontu.
5. Czas realizacji remontu silnika (od momentu akceptacji zakresu remontu).
6. Warunki i forma rozliczenia materiałów wtórnych odzyskanych podczas remontu.
7. Warunki i forma płatności.
8. Warunki, czas trwania i zakres gwarancji.
9. Oświadczenie o możliwości przeprowadzenia audytu na każdym etapie remontu silnika.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:
Pan Rafał TYRALLA tel. (32) 288 844 44 wew. 953, kom. 512 403 453
Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:
http://www.hcm.com.pl/przetargi/
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont silnika elektrycznego nr spawany 125-P-128 – Pompa PWZ (ZP 4693)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 24 stycznia 2018r. godz. 1200.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/zakup-uslug/
Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru Oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.