Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

Remontu konstrukcji stalowej Hali Spiekalni

 

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: HKS ODRA Sp. z o.o. z Miasteczka Śląskiego oraz PREMONT Sp. z o.o. z Katowic

Zakres prac – Załącznik nr 1 – można pobrać z naszej strony internetowej www.hcm.com.pl zakładka przetargi – zakup usług.

Przewidywany termin realizacji prac: do 20.12.2018 r.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznych z Koordynatorem prac ze strony HCM.

Szczegółowych informacji w sprawie zakresu i przedmiaru robót remontowych oraz technologii wykonania prac udziela Pan :

 • Marcin Kaczmarczyk tel. 32 / 2 888 444 wew. 530, tel. kom. 512 403 431

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/dla-dostawcow

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Materiały podstawowe, pomocnicze, sprzęt, urządzenia oraz transport potrzebne do wykonania zadania zabezpieczy Wykonawca.

 

Remont konstrukcji hali zakłada się przeprowadzić etapowo fragmentami wyznaczonymi przez Inspektora Nadzoru HCM. Rozliczenie prac remontowych nastąpi tylko za faktycznie zrealizowany zakres remontu na podstawie zaoferowanych cen jednostkowych.

Na realizację przedmiotowego zadania w bieżącym roku przewiduje się kwotę 500 000,00 zł.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności  z metalami ciężkimi.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:

 1. Kosztorys ofertowy realizacji dla poszczególnych pozycji kosztorysowych wg przedmiaru – Załącznik nr 2.
 2. Warunki i forma płatności.
 3. Warunki i czas trwania gwarancji.
 4. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 5. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 6. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remontu konstrukcji stalowej Hali Spiekalni”  należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101)   w terminie do dnia 17.08. 2018 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.hcm.com.pl   w zakładce przetargi – zakup usług.

Zastrzegamy sobie prawo do :

 • swobodnego wyboru oferty,
 • negocjacji cenowych z wybranymi oferentami,
 • odstąpienia od wykonania poszczególnych pozycji remontowych z prawem wykreślenia ich przed przystąpieniem do wykonania remontu jak i w trakcie trwania prac,
 • zawarcia umowy na niepełny zakres robót.

 

UWAGI:

 

 1. Wszystkie materiały, narzędzia i sprzęt potrzebny do wykonania zadania dostarcza Wykonawca.
 2. Remont będzie odbywać się na czynnym obiekcie.
 3. Wykonawca powinien ująć w wycenie pozycji kosztorysów koszty związane z oczyszczeniem podestów i konstrukcji z pyłów.
 4. Wykonawca powinien ująć w  wycenie pozycji kosztorysowych rusztowania lub inne rozwiązanie umożliwiające przeprowadzenie prac na wysokości zgodnych z przepisami BHP.
 5. W przypadku konieczności wymiany elementu konstrukcji lub jego fragmentu Wykonawca robót jest zobowiązany do wykonania dokumentacji technologii wymiany elementu
  i zabezpieczenia istniejącej konstrukcji w zakresie zachowania bezpiecznej pracy konstrukcji. Dokumentacja musi być wykonana przez osoby z uprawnieniami konstrukcyjnymi.
 6. Materiał złomowy jest własnością HCM i należy go przetransportować na składowisko zakładowe złomu. Elementy stalowe z demontażu nie powinny przekraczać wymiarów 2,0×2,0x2,0m
 7. Wymiana i wzmocnienie elementów konstrukcyjnych i podestów obejmuje demontaż, cięcie, wypalanie, fazowanie, przycięcie, dopasowanie, zespawanie, transport elementów, zabezpieczenie i podparcie istniejącej konstrukcji w zakresie zachowania bezpiecznej pracy konstrukcji.
 8. Założono do wzmocnień materiał o symbolu S235JR.
 9. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji i blach podestowych należy przeprowadzić wg technologii :

-1 x SigmaCover 400 – 135 µm (kolor szary)

-1 x SigmaCover 400 – 135 µm (kolor biały)

-1 x SigmaDur 520 – 50 µm (kolor szary)

 1. Szczegóły wykonania remontu uzgodnić z inspektorem nadzoru PRI.
 2. Wykonawca będzie zobowiązany prowadzić książkę obmiarów.
 3. W przypadku wykonania wzmocnień, wymiany elementów prace należy prowadzić pod

nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

Załączniki: