Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie :

Remontu komór Elektrofiltra mokrego Io– komora nr 1÷3 oraz komory Elektrofiltra Mokrego IIo– komora nr 5, wg załączonego zakresu robót  – Załącznik nr 1.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: PREMONT Sp. z o.o. z Katowic.

Zakresy robót można pobrać z naszej strony internetowej www.hcm.com.pl zakładka przetargi – zakup usług.

Prace remontowe będą przebiegać na wysokości +17,70m.

Termin realizacji : przewidywany czas przerwy technologicznej w miesiącu czerwcu – 12 dni kalendarzowych.

Planowany termin postoju: 11.06.2018r. ÷ 22.06.2018r.

Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd do HCM S.A. w celu zapoznania się z szczegółowym zakresem remontu, dokonaniu wizji lokalnej i zapoznaniu się z  specyfiką pracy Wydziału PSK.

Szczegółowych informacji w sprawie zakresu i przedmiaru robót remontowych oraz technologii wykonania prac udzielają Panowie :

 • Piotr Wacławek tel. 32 / 2 888 444 wew. 840, tel. kom. 512 403 441,
 • Zdzisław Śliwa tel. wew. 698, tel. kom. 512 403 422.

Materiały podstawowe (kształtowniki stalowe, blachy, wykładziny) oraz części zamienne niezbędne  do wykonania remontu dostarcza HCM S.A. – Wydział PSK.

Materiały pomocnicze, sprzęt oraz transport wewnętrzny zabezpieczy Wykonawca.

Rozliczenie prac remontowych nastąpi tylko za faktycznie zrealizowany zakres remontu.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności  z metalami ciężkimi.

Oferta winna zawierać:

 1. Koszt wykonania prac.
 2. Pomocniczo prosimy o podanie stawki roboczogodziny która winna zawierać: materiały pomocnicze tj. gazy techniczne , elektrody na spoiny szczepne , lekki sprzęt montażowy, koszty pośrednie , zysk i koszty zakupu materiałów pomocniczych.
 3. Czas realizacji prac wraz z harmonogramem.
 4. Oświadczenia o akceptacji warunków wykonania prac remontowych i zapoznaniu się        z warunkami pracy.
 5. Oświadczenie, że przedłożona oferta dla poszczególnych pozycji obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
 6. Warunki gwarancji.
 7. Warunki płatności.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont komór Elektrofiltra mokrego Io– komora nr 1÷3 oraz komory Elektrofiltra Mokrego IIo– komora nr 5” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura)   w terminie do 6 marzec 2018 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.hcm.com.pl   w zakładce przetargi – zakup usług.

Zastrzegamy sobie prawo do :

 • swobodnego wyboru oferty,
 • negocjacji cenowych z wybranymi oferentami,
 • odstąpienia od wykonania poszczególnych pozycji remontowych z prawem wykreślenia ich przed przystąpieniem do wykonania remontu jak i w trakcie trwania prac,
 • zawarcia umowy na niepełny zakres robót.

Załączniki: