Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Remont zbiornika odcieków.

UWAGA: Unieważnienie konkursu ofert

Zakres prac wraz z uwagami zawarty został w Załączniku nr 1.

Zakres remontu obejmuje:

 1. Usunięcie hydrodynamiczne starych powłok malarskich na zbiorniku o pow. ca 280,00 m2,
 2. Wykucie starej kinety betonu w dnie zbiornika o pow. ca 99 m2,
 3. Wykonanie napraw na ścianach i dnie zbiornika po czyszczeniu hydrodynamicznym 1 kpl.
 4. Wykonanie nowej kinety o pow. ca 99 m2,
 5. Piaskowanie i malowanie barierek o długości ca 46 mb, drabinek i żurawika na zbiorniku – 1 kpl,
 6. Montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej o grubości min. 1 mm na zwięczeniu zbiornika o długości ca 50 mb,
 7. Ułożenie w zbiorniku membrany PVC o grubości min. 1,5 mm o pow. ca 280 m2,
 8. Ułożenie tynku żywicznego cienkowarstwowego na zewnętrznej stronie zbiornika o pow. ca. 46 m2.

 

Przewidywany termin realizacji: sierpień 2021 r.

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania prac dostarcza Wykonawca.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.      

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji prac wraz z kosztorysem ofertowym. (w cenie należy przewidzieć pracę rusztowań).
 2. Czas realizacji prac.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w sprawie zakresu prac udziela:

Pan Szymon NIEMIEC tel. 32 / 2 888 444 wew. 638, tel. kom. 510 105 415

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont zbiornika odcieków (Zp 23904) należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 23 czerwca 2021 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 3. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: