Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie: Remontu zatapialnych pomp szlamowych PZ-45A „BRYZA”.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: KSK Sp. z o.o. z Rudy Śląskiej

Planowana ilość pomp do remontu – 5szt.

Zakres prac został zawarty w Załączniku nr 1.

 

Przewidywany termin realizacji prac: III kwartał 2022r.

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

Materiał, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do wykonania zadania po stronie Wykonawcy.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

                                                                                                                                                    

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej silnika i wzory kart pomiarowych.
 2. Koszt realizacji remontu pompy (należy podać ceny jednostkowe dla wykonywanych czynności).
 3. Transport pompy z i do remontu.
 4. Całkowity koszt zwrotu pompy po weryfikacji (przegląd elektryczny i mechaniczny, montaż oraz transport) w przypadku rezygnacji z remontu.
 5. Czas weryfikacji przed remontem oraz czas realizacji remontu pompy (od momentu akceptacji zakresu remontu).
 6. Warunki i forma rozliczenia materiałów wtórnych odzyskanych podczas remontu.
 7. Warunki i forma płatności.
 8. Warunki, czas trwania i zakres gwarancji.
 9. Oświadczenie o możliwości przeprowadzenia audytu na każdym etapie remontu pompy.
 10. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

 

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Jan Murek tel. (32) 288 84 44 wew. 858 tel. kom. 506391661, email: jmurek@hcm.com.pl.

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont zatapialnych pomp szlamowych PZ-45A „BRYZA” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 2 sierpnia 2022 r. godz. 1400

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: