Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Remont wózków maszyny DL.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: „HKS ODRA” Sp. z o.o. z Miasteczka Śląskiego.

Zakres prac mechanicznych obejmuje:

 1. Demontaż i czyszczenie mechaniczne rusztowin – każdorazowo.
 2. Czyszczenie strumieniowo – ścierne powierzchni pod ślizgami wózków.
 3. Wymiana łożysk rolek jezdnych – po przeglądzie.
 4. Wymiana rolek ø210 – po przeglądzie.
 5. Wymiana burt i osłon burt – po przeglądzie.
 6. Wymiana ślizgów – po przeglądzie.
 7. Spawanie pęknięć wózka – wg potrzeb.
 8. Napawanie wybitych prowadnic rusztowin wózków – wg potrzeb.
 9. Montaż rusztowin.
 10. Transport wózka do luku transportowego hali Spiekalni.

Miesięczna ilość wózków maszyny DL do remontu : około 10 szt.

Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zleceniodawcy.

Przewidywany termin realizacji: marzec 2018r. ÷ marzec 2019r. (rok od podpisania umowy).

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpiecza Wykonawca.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.       

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji całości prac wraz z wyceną poszczególnych punktów zakresu prac.
 2. Czas remontu jednego wózka.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

 • Pan Zbigniew Kołaczek tel. kom. 512403423.
 • Pan Zdzisław Śliwa tel. kom. 512403422.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Remont wózków maszyny DL” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura) w terminie do dnia 20.02.2018 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Zastrzegamy sobie prawo do:

– swobodnego wyboru oferty,

– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,

– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,

– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.