Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Remont wózków maszyny DL

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: „HKS ODRA” Sp. z o.o. z Miasteczka Śląskiego

 

Zakres prac mechanicznych obejmuje:

 1. demontaż i czyszczenie mechaniczne rusztowin – każdorazowo,
 2. czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni pod ślizgami wózków,
 3. wymiana łożysk rolek jezdnych – po przeglądzie,
 4. wymiana rolek ϕ 210 – po przeglądzie,
 5. wymiana burt i osłon burt – po przeglądzie,
 6. wymiana ślizgów – po przeglądzie,
 7. spawanie pęknięć wózka – wg potrzeb,
 8. napawanie wybitych prowadnic rusztowin wózków – wg potrzeb,
 9. montaż rusztowin,
 10. transport wózka do luku transportowego hali spiekalni.

 

Miesięcznie do remontu przewidzianych jest około 10 wózków maszyny DL.

 

Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

 

Przewidywany termin realizacji: marzec 2022 r. – marzec 2023 r.

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do wykonania zadania po stronie Wykonawcy.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.       

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 • Koszt realizacji całości prac.
 • Czas realizacji całości prac.
 • Warunki i forma płatności.
 • Warunki i czas trwania gwarancji.
 • Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 • Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielą:

Pan Jakub HAJDA tel. (32) 288 84 44 wew. 697, kom. 502 590 953

Pan Zbigniew KOŁACZEK tel. (32) 288 84 44 wew. 798, kom. 512 403 423


O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont wózków maszyny DL (26631)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 1 lutego 2022 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik:

załącznik-nr-1