Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:
Remont wentylatorów wg potrzeb wydziałów HCM S.A.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY : „PIEC-BUD” SP. Z O.O. Z LEGNICY.

Zakres prac:
1. Czyszczenie wirnika.
2. Demontaż łożysk.
3. Montaż wirnika w całości wraz z wymianą łożysk.
4. Wyważanie dynamiczne wirnika.
5. Regeneracja otworów do montażu okładzin.
6. Spawanie pęknięć wirnika w razie potrzeby.
7. Usuwanie deformacji wirników.

Do remontu należy zastosować łożyska firm: SKF i FAG.
Ilość i rodzaj wentylatorów, zgodnie z Załącznikiem nr 1.
Termin realizacji: do dnia 16.03.2018 r. z możliwością przedłużenia na kolejne lata.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:
1. Koszt naprawy poszczególnych typów wentylatorów dla opcji:
a) remont wentylatora wraz z łożyskami (należy podać producenta),
b) remont wentylatora bez łożysk,
2. Czas realizacji prac dla poszczególnych typów wentylatorów.
3. Warunki i termin płatności.
4. Warunki i czas trwania gwarancji.
5. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela
Pan Jakub HAJDA tel. (32) 288 84 44 wew. 697, kom. 502 590 953.
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont wentylatorów” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 24 marca 2017 r. godz. 12.00.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Załączniki: