Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie: Remontu wentylatora recyrkulacji wg załączonego zakresu prac  – Załącznik nr 1.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: ZAKŁAD TECHNICZNO-HANDLOWY „TECH-MIAR” z Dąbrowy Górniczej

Zakresy prac do pobrania ze strony internetowej www.hcm.com.pl zakładka przetargi – zakup usług.

Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Planowany termin realizacji: podczas postoju technologicznego w miesiącu listopadzie: 12.11.2019 r. ÷ 15.11.2019 r. – 4 dni kalendarzowe.

Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd do HCM S.A. w celu zapoznania się z szczegółowym zakresem prac, dokonaniu wizji lokalnej i zapoznaniu się z  specyfiką pracy Wydziału PSK.

Szczegółowych informacji w sprawie zakresu i przedmiaru robót remontowych oraz technologii wykonania prac udzielają Panowie:

 • Piotr Wacławek 32 / 2 888 444 wew. 840, tel. kom. 512 403 441,
 • Zdzisław Śliwa wew. 698, tel. kom. 512 403 422,

 

Materiały podstawowe (kształtowniki stalowe, blachy, wykładziny) oraz części zamienne niezbędne  do wykonania remontu dostarcza HCM S.A.

Materiały pomocnicze, sprzęt oraz transport wewnętrzny zabezpieczy Wykonawca.

Rozliczenie prac remontowych nastąpi tylko za faktycznie zrealizowany zakres remontu.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności  z metalami ciężkimi.

Oferta winna zawierać:

 1. Koszt wykonania prac.
 2. Potwierdzenie czasu i terminu realizacji prac.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont wentylatora recyrkulacji” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna)  w terminie do 4 listopada 2019 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.hcm.com.pl   w zakładce przetargi – zakup usług.

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranymi oferentami,
 3. odstąpienia od wykonania poszczególnych pozycji remontowych z prawem wykreślenia ich przed przystąpieniem do wykonania remontu jak i w trakcie trwania prac,
 4. zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
 1. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: