Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Remont warsztatu wydziałowego MM – Wymiana okien, rynien, malowanie.

UWAGA: Unieważnienie konkursu ofert

Zakres prac oraz informacje dodatkowe zostały zawarte w Załączniku nr 1.

Przewidywany termin realizacji: III kwartał 2019 r. Dokładny termin realizacji prac zostanie określony po rozstrzygnięciu przetargu.

Materiały, narzędzia i sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

Rozliczenie prac remontowych nastąpi tylko za faktycznie zrealizowany zakres remontu.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności  z metalami ciężkimi.

 

Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd do HCM S.A. w celu zapoznania się z  szczegółowym zakresem remontu, dokonaniu wizji lokalnej i zapoznaniu się z  specyfiką pracy Wydziału.

Termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefoniczne z inspektorem nadzoru ze strony HCM S.A.

Wykonawca celem odbycia wizji lokalnej powinien zabezpieczyć się w środki ochrony indywidualnej.

Szczegółowych informacji w sprawie zakresu i przedmiaru robót remontowych oraz technologii wykonania prac udziela Pan Szymon Niemiec tel. (32) 288 84 44 wew. 638, kom. 510 105 415

 

UWAGI:

 1. Okna zewnętrzne PVC w kolorze szarym z kwaterami stałymi i uchylnymi szklone szkłem bezpiecznym zespolonym dwuszybowym o Umax = 1,1 W/(m2xK).

Przed zamówieniem, Wykonawca powinien sprawdzić wymiary na obiekcie.

Wycena powinna obejmować parapety zewnętrzne stalowe w kolorze szarym wraz z ich montażem.

 1. Prace będą prowadzone na czynnym obiekcie.
 2. Szkło oraz inny materiał uzyskany podczas rozbiórki, należy wywieźć poza teren huty na odpowiednie składowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami i dostarczyć dokument potwierdzający utylizację odpadów.
 3. Okna powinny zawierać wszelkie okucia, klamki i wywietrzniki.
 4. Przed przystąpieniem do wymiany rynien i rur spustowych przedstawić do akceptacji sposób zamocowania rur i rynien spustowych.
 5. Wszystkie elementy rynien i rur spustowych powinny być jednego producenta i systemu.
 6. W ofercie należy przewidzieć niezbędne materiały potrzebne do połączenie nowych czyszczaków z istniejącą kanalizacją deszczową.
 7. W cenie malowania ścian i sufitów wewnętrznych należy uwzględnić mycie, usuwanie starej luźniej farby, naprawa ubytków, zabezpieczenia folią.
 8. Drabina powinna spełniać wszystkie wymagania stawiane przez obowiązujące przepisy BHP i normy. Powinna również zawierać klapę zabezpieczającą przed dostępem osób nie upoważnionych.
 9. Kątowniki zabezpieczające ściany powinny być przymocowane do ściany kotwami stalowymi z stożkowym płaskim łbem w ilości min. 6 szt. fi 12 na każdy narożnik.
 10. Zabezpieczenie odsłoniętych prętów w miejscach skutych luźnych okładzin elewacyjnych należy założyć systemowe jednego producenta.

 

 W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac oraz kosztorys ofertowy wraz z wyszczególnieniem poszczególnych pozycji w tym wartości jednostkowej wielkości obmiarowej.
  • Wycena powinna obejmować parapety zewnętrzne stalowe w kolorze szarym wraz z ich montażem.
 • W cenie malowania ścian i sufitów wewnętrznych należy uwzględnić mycie, usuwanie starej luźniej farby, naprawa ubytków, zabezpieczenia folią.
 1. Czas wykonania całości prac wraz harmonogramem prac.
 2. Oświadczenia o akceptacji warunków wykonania prac remontowych i zapoznaniu się z warunkami pracy.
 3. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 4. Oświadczenie, że przedłożona oferta dla poszczególnych pozycji obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
 5. Materiał złomowy jest własnością HCM, należy go wywieźć na składowisko zakładowe mieszczące się w odległości 0,5 km od prowadzonych robót.

Elementy stalowe z demontażu nie powinny przekraczać wymiarów 2,0×2,0x2,0m.

 1. Warunki i forma płatności.
 2. Warunki i czas trwania gwarancji.
 3. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem,
 4. przedstawią referencje potwierdzające wykonywanie prac objętych zapytaniem ofertowym.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI –  Remont warsztatu wydziałowego MM – Wymiana okien, rynien, malowanie” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna)   w terminie do dnia 11 lipca 2019 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 3. odstąpienia od wykonania poszczególnych pozycji remontowych z prawem wykreślenia ich przed przystąpieniem do wykonania remontu jak i w trakcie trwania prac,
 4. zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
 5. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: