Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Remont uszkodzonych studni kablowych teletechnicznych

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY : P.W. PROZBYT Z RADZIONKOWA.

Zakres prac:
Naprawa uszkodzonych studni kablowych teletechnicznych, zgodnie z poniższym wykazem szczegółowym:
1. Studnia A2-1 – wymiana pokrywy ciężkiej z wywietrznikiem (uszkodzona pokrywa)
2. Studnia A3 – wymiana pokrywy ciężkiej z wywietrznikiem (uszkodzona pokrywa)
3. Studnia A12-1 – wymiana pokrywy lekkiej (uszkodzone pokrywy)
4. Studnia A13 – wymiana pokrywy ciężkiej z wywietrznikiem (uszkodzona pokrywa)
5. Studnia C6 – naprawa zarwanej studni, wymiana ramy lekkiej z pokrywami (zarwana studnia)
6. Studnia C16-3 – wymiana ramy lekkiej z pokrywami (uszkodzona rama)
7. Studnia C16-5 – wymiana pokrywy lekkiej (uszkodzone pokrywy)
8. Studnia C19 – wymiana ramy lekkiej z pokrywami (uszkodzona rama)
9. Studnia F5 – wymiana pokrywy ciężkiej z wywietrznikiem (uszkodzona pokrywa)
10. Studnia G3 – wymiana ramy z pokrywą ciężką (uszkodzona rama i pokrywa)
11. Studnia E9-1 – wymiana ramy z pokrywą ciężką (uszkodzona rama i pokrywa)
12. Studnia B16 ¬– wymiana ramy lekkiej z pokrywami (uszkodzona rama)
13. Studnia B17-1 – wymiana ramy lekkiej z pokrywami (uszkodzona rama)

Przewidywany termin realizacji prac: sierpień 2017 r.
Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Oznaczenia studni są zgodne z planem kanalizacji teletechnicznej w HCM S.A.
Ponadto dla każdej wyżej wymienionej studni należy uzupełnić ubytki betonowe oraz ją wyczyścić. Po zakończeniu prac należy uporządkować teren prac i doprowadzić go do stanu pierwotnego.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.
Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania całości prac wraz z wyszczególnieniem cen jednostkowych.
2. Czas realizacji całości prac.
3. Warunki i forma płatności.
4. Warunki i czas trwania gwarancji.
5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:
Pan Jan BUDNY tel. (32) 288 84 44 wew. 700
Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont uszkodzonych studni kablowych teletechnicznych” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 4 sierpnia 2017r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.