Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Remont uszkodzonych studni kablowych teletechnicznych

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: PROZBYT Przemysław Chrostowski z Radzionkowa

 

Zakres robót obejmuje naprawę uszkodzonych studni kablowych teletechnicznych, zgodnie z poniższym wykazem szczegółowym:

 1. Studnia A3 (przy wartowni) – regulacja studni do wysokości chodnika,
 2. Studnia A4 (przy wartowni) – regulacja studni do wysokości chodnika,
 3. Studnia A4-3 (przy DKJ) – wymiana ramy (nietypowa/większa) z 2 pokrywami lekkimi,
 4. Studnia A4-4 (przy DKJ) – wymiana ramy z pokrywą ciężką,
 5. Studnia F2 (przy DKJ) – odbudowa nietypowej dużej studni,
 6. Studnia A20 (przy kotłowni) – wymiana ramy z pokrywą ciężką,
 7. Studnia E9 (przy hali PRO) – wymiana ramy z pokrywą ciężką,
 8. Studnia C10 (przy warsztacie MA) – podwyższenie studni wraz z wymianą ramy i pokrywy,
 9. Studnia C15-1 (przy PWZ) – wymiana ramy z 2 pokrywami lekkimi,
 10. Studnia C15-2 (przy PWZ) – wymiana ramy z pokrywą ciężką,
 11. Studnia C15-3 (przy PWZ) – wymiana ramy z pokrywą ciężką,
 12. Studnia C15-4 (przy PWZ) – wymiana ramy z pokrywą ciężką,
 13. Studnia G18-1 (przy bud. Kadmu) – wymiana ramy z pokrywą ciężką,
 14. Studnia G18 (przy mag. surowców) – podwyższenie studni wraz z wymianą ramy i pokrywy.

 

Oznaczenia studni są zgodne z planem kanalizacji teletechnicznej w HCM S.A.

Ponadto dla każdej wyżej wymienionej studni należy uzupełnić ubytki betonowe oraz ją wyczyścić. Po zakończeniu prac – teren uporządkować. Utylizacja odpadów (w tym gruzu) po stronie Wykonawcy.

 

Przewidywany termin realizacji zadania: II/III kwartał 2022 r. 

Dokładny termin realizacji prac zostanie uzgodniony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do wykonania zadania po stronie Wykonawcy.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.       

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości wraz z materiałem. W ofercie należy podać również ceny jednostkowe dla poszczególnych prac.
 2. Czas realizacji prac.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Jan BUDNY tel. (32) 2 888 444 wew. 700

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont uszkodzonych studni kablowych teletechnicznych (Zp 28090)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 19 kwietnia 2022 r. godz. 1400.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.