Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Remont urządzeń zasypowych (zbiornik warstwy głównej i wstępnej) maszyny spiekalniczej – Postój Główny.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: „HKS ODRA” Sp. z o.o. z Miasteczka Śląskiego

 

Zakres prac mechanicznych obejmuje:

I. Zbiornik nadawczy warstwy głównej

 1. Wykuwanie mechaniczne i ręczne narostów w zbiorniku
 2. Przegląd mechanizmu podnoszenia i warstwownicy
 3. Prostowanie na gorąco i spawanie pęknięć ścian i konstrukcji zbiornika
 4. Remont odtworzeniowy uszkodzonych elementów konstrukcji wzmacniającej
 5. Remont podstawy i płyty pod celki tensometryczne
 6. Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni pełnościennej wewnętrznej – 24,83 m2
 7. Jednokrotne malowanie farbą podkładową powierzchni pełnościennej zewnętrznej – 34,62 m2
 8. Demontaż złomowy, wykonanie i montaż wykładziny wewnętrznej zbiornika – 12,50 m2 (z blachy gr. 10 mm w gat. HTK 900 ok. 1340 kg)
 9. Wykonanie oraz próbny montaż blach ślizgowych z blachy gr. 10 mm w gat. OH18N9 – 460 kg o wymiarach 1000 x 1850 mm szt. 3
 10. Remont warstwownicy /zasuwy/
 11. Remont układu podnoszenia warstwownicy

 

II. Zbiornik nadawczy warstwy wstępnej:

 1. Wykuwanie mechaniczne i ręczne narostów w zbiorniku
 2. Przegląd mechanizmu podnoszenia i warstwownicy
 3. Prostowanie na gorąco i spawanie pęknięć ścian i konstrukcji zbiornika
 4. Remont odtworzeniowy wsporników oraz elementów konstrukcji wzmacniającej zbiornik
 5. Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni pełnościennej zewnętrznej – 29,72 m2
 6. Jednokrotne malowanie farbą podkładową powierzchni pełnościennej zewnętrznej – 29,72 m2
 7. Wykonanie oraz próbny montaż blach ślizgowych z blachy gr. 10 mm w gat. OH18N9 – 870 kg o wymiarach 1015 x 700 mm szt. 6
 8. Remont warstwownicy /zasuwy/
 9. Remont układu podnoszenia warstwownicy

 

Oferta powinna zawierać koszt całkowity remontu wg powyższej technologii.

 

Termin realizacji: 31 maj 2021 r.

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Rozliczenie prac remontowych nastąpi tylko za faktycznie zrealizowany zakres remontu.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.

 

W czasie wizji lokalnej udostępniona będzie dokumentacja techniczna zbiorników.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Cenę wykonania remontu dla każdej pozycji remontowej, która stanowi sumę wartości wycenionych poszczególnych elementów wchodzących w zakres całego zadania.

Każdy z elementów winien stanowić odrębną wycenę, która będzie podstawą do ustalenia ostatecznego wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku rezygnacji (lub odstąpienie) z wykonania danego elementu.

 1. W przypadku wystąpienia ewentualnych robót dodatkowych rozliczenie prac nastąpi wg ustalonej pomiędzy stronami ceny ryczałtowej, lub na zasadach przeliczenia wynikającego z kwoty wyceny poszczególnego elementu.
 2. Pomocniczo prosimy o podanie stawki roboczogodziny która winna zawierać: materiały pomocnicze tj. gazy techniczne , elektrody na spoiny szczepne, lekki sprzęt montażowy, koszty pośrednie, zysk i koszty zakupu materiałów pomocniczych.
 3. Czas realizacji dla poszczególnych zakresów prac będący podstawą do sporządzenia harmonogramu oraz propozycję własnego harmonogramu dla zaoferowanego zakresu prac.
 4. Oświadczenia o akceptacji warunków wykonania prac remontowych i zapoznaniu się z warunkami pracy.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że przedłożona oferta dla poszczególnych pozycji obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
 7. Warunki gwarancji.
 8. Warunki płatności.

 

Rozliczenie prac na podstawie kalkulacji zatwierdzonej przez dział MM i faktycznie wykonanego zakresu remontu po weryfikacji przedmiarów.

 

Szczegółowych informacji w sprawie wykonania prac udzielają Panowie :

 1. Piotr WACŁAWEK tel. 32 / 2 888 444 wew. 840, tel. kom. 512 403 441
 2. Zdzisław ŚLIWA tel. 32 / 2 888 444 wew. 698, tel. kom. 512 403 422
 3. Zbigniew KOŁACZEK tel. (32) 288 84 44 wew. 798, kom. 512 403 423

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont urządzeń zasypowych (zbiornik warstwy głównej i wstępnej) maszyny spiekalniczej – POSTÓJ GŁÓWNY 2021 (Zp 23067) należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 6 maja 2021 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 3. odstąpienia od wykonania poszczególnych pozycji remontowych z prawem wykreślenia ich przed przystąpieniem do wykonania remontu jak i w trakcie trwania prac,
 4. zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
 5. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

 

Załącznik: