Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie : remontu urządzeń Wydziału PSP wg załączonego zakresu robót  – Załącznik nr 1.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYNIKI KONKURSU W ZAŁĄCZNIKU NA DOLE STRONY.

Zakresy robót można pobrać z naszej strony internetowej www.hcm.com.pl zakładka przetargi – zakup usług.

Termin realizacji : przewidywany czas przerwy technologicznej w miesiącu czerwcu – 12 dni kalendarzowych.

Planowany termin postoju: 11.06.2018r. ÷ 22.06.2018r.

Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd do HCM S.A. w celu zapoznania się z szczegółowym zakresem remontu, dokonaniu wizji lokalnej i zapoznaniu się z  specyfiką pracy Wydziału PSP.

Szczegółowych informacji w sprawie zakresu i przedmiaru robót remontowych oraz technologii wykonania prac udzielają Panowie :

 • Pan Piotr WACŁAWEK tel. (32) 288 84 44 wew. 840, kom. 512 403 441,
 • Pan Zdzisław ŚLIWA tel. (32) 288 84 44 wew. 698, tel. kom. 512 403 422,
 • Pan Wiesław CICHOŃ tel. (32) 288 84 44 wew. 797, kom. 512 403 392.

Materiały podstawowe (kształtowniki stalowe, blachy, wykładziny) oraz części zamienne niezbędne  do wykonania remontu dostarcza HCM S.A. – Wydział PSP.

Materiały pomocnicze, sprzęt oraz transport wewnętrzny zabezpieczy Wykonawca.

Rozliczenie prac remontowych nastąpi tylko za faktycznie zrealizowany zakres remontu.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności  z metalami ciężkimi.

Oferta winna zawierać:

 1. Cenę wykonania remontu dla każdej pozycji remontowej, która stanowi sumę wartości wycenionych poszczególnych elementów wchodzących w zakres całego zadania. Każdy z elementów winien stanowić odrębną wycenę, która będzie podstawą do ustalenia ostatecznego wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku rezygnacji (lub odstąpienie) z wykonania danego elementu.
 2. W przypadku wystąpienia ewentualnych robót dodatkowych rozliczenie prac nastąpi wg ustalonej pomiędzy stronami ceny ryczałtowej, lub na zasadach przeliczenia wynikającego z kwoty wyceny poszczególnego elementu.
 3. Pomocniczo prosimy o podanie stawki roboczogodziny która winna zawierać: materiały pomocnicze tj. gazy techniczne , elektrody na spoiny szczepne , lekki sprzęt montażowy, koszty pośrednie , zysk i koszty zakupu materiałów pomocniczych.
 4. Czas realizacji dla poszczególnych zakresów prac będący podstawą do sporządzenia harmonogramu oraz propozycję własnego harmonogramu dla zaoferowanego zakresu prac.
 5. Oświadczenia o akceptacji warunków wykonania prac remontowych i zapoznaniu się z warunkami pracy.
 6. Oświadczenie, że przedłożona oferta dla poszczególnych pozycji obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
 7. Warunki gwarancji.
 8. Warunki płatności.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Postój technologiczny  w miesiącu czerwcu 2018 roku na wydziale PSP” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura)   w terminie do 8 marzec 2018 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej  www.hcm.com.pl w zakładce przetargi – zakup usług.

Zastrzegamy sobie prawo do :

 • swobodnego wyboru oferty,
 • negocjacji cenowych z wybranymi oferentami,
 • odstąpienia od wykonania poszczególnych pozycji remontowych z prawem wykreślenia ich przed przystąpieniem do wykonania remontu jak i w trakcie trwania prac,
 • zawarcia umowy na niepełny zakres robót.

Załączniki: