Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:
Remontu urządzeń instalacji odchlorowania pyłów z ES i szlamów prasy.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: PREMONT SP. Z O.O. Z KATOWIC.

Zakres prac zgodnie z Załącznikiem nr 1.
Części zamienne zabezpiecza Zamawiający natomiast sprzęt oraz środki transportowe potrzebne do realizacji prac zabezpiecza Wykonawca.
Przewidywany termin realizacji prac : postój technologiczny w miesiącu czerwcu 2017 r. / 12 dni kalendarzowych.
Planowany termin postoju: 12.06.2017r. – 25.06.2017r.
Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnej : w dni robocze w godzinach 800 ÷ 1200 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania prac zgodnie z załączonym zakresem.
2. Czas wykonania prac.
3. Warunki i termin płatności.
4. Warunki i czas trwania gwarancji.
5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
6. Oświadczenie, że przedłożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo –
zakończeniowe.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan ZDZISŁAW ŚLIWA tel. 2 888 444 wew. 698, kom. 512403422.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont urządzeń instalacji odchlorowania pyłów z ES i szlamów prasy” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 31 maja 2017 r. godz. 1200.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienie od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Załączniki: