Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Remont trzech sprężarek BOGE S 220 o numerach fabrycznych: 29049, 20050, 20048.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: AIR COMP Tomasz Majrowski Sp.k. z Lęborka

 

Zakres prac zawarty został w Załączniku nr 1

Przewidywany termin realizacji prac:

  • sprężarka BOGE S 220 o nr fab. 29048: sierpień 2022 r.
  • sprężarka BOGE S 220 o nr fab. 29049: wrzesień 2022 r.
 • sprężarka BOGE S 220 o nr fab. 29050: październik 2022 r.

 

Dokładny termin realizacji prac zostanie uzgodniony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy oferent.

 

Wykonawca bezpłatnie udostępni i zabuduje blok zastępczy na czas trwania remontu.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Zakres rzeczowy i opis technologii przeprowadzenia remontu bloku śrubowego.
 2. Koszt wykonania regeneracji 1 szt. sprężarki.
 3. Czas wykonania regeneracji 1 szt. sprężarki.
 4. Warunki i forma płatności.
 5. Warunki i czas trwania gwarancji.
 6. Koszt przeglądu okresowego sprężarki w trakcie trwania gwarancji.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Andrzej DULSKI tel. 32 / 2 888 444 wew. 836, tel. kom. 509 826 077

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont trzech sprężarek BOGE S 220 (28506)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 10 maja 2022 r. godz. 1400

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: