Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Remont transformatorów SN w 2018 r.

1. Transformatory olejowe o mocy od 200÷630 kVA – załącznik nr 1
2. Transformatory olejowe o mocy 1000 kVA – załącznik nr 2
3. Transformatory olejowe o mocy 1600 kVA – załącznik nr 3

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Zakład Sprzedaży Transformatorów „Transformatory” z Włoszczowej

Zakres prac:
I. Weryfikacja:
Weryfikacja części składowych transformatora – możliwość odstąpienia od realizacji zlecenia po przeprowadzonej weryfikacji.
Zakres weryfikacji obejmuje:
1) Demontaż transformatora ze stanowiska pracy,.
2) Transport transformatora.
3) Badanie wstępne przed remontowe (ocena stanu technicznego transformatora).
4) Wypompowanie oleju z kadzi.
5) Badanie oleju (wytrzymałość dielektryczna, kąt stratności, ocena czystości na zawartość wody i ciał stałych) zakończony pełnym raportem z badań.
6) Mycie i suszenie części aktywnej transformatora.
7) Przegląd przełącznika zaczepów.
8) Przegląd izolatorów DN, GN i N.
9) Przegląd wskaźnika oleju.
10) Przegląd kadzi wraz z podwoziem i kurkiem spustowym
a) przegląd kadzi,
b) przegląd podwozia,
c) przegląd zaworów spustowych
11) Napełnienie kadzi olejem.
12) Montaż transformatora.
13) Pomiary elektryczne końcowe.
14) Wydanie orzeczenia z wykonanych badań i pomiarów.
15) Transport transformatora po weryfikacji i montaż na stanowisku.

II. Zakres remontu transformatora w zakresie podstawowym (po weryfikacji) obejmuje:
1) Demontaż transformatora.
2) Transport transformatora.
3) Badanie wstępne przed remontowe (ocena stanu technicznego transformatora).
4) Wypompowanie oleju z kadzi.
5) Badanie oleju (wytrzymałość dielektryczna, kąt stratności, ocena czystości na zawartość wody i ciał stałych) zakończony pełnym raportem z badań.
6) Wirowanie oleju lub wymiana oleju na nowy.
7) Izolowanie połączeń i końcówek.
8) Przegląd przełącznika zaczepów.
9) Przegląd izolatorów DN, GN i N.
10) Wykonanie nowego kompletu uszczelek i ich wymiana.
11) Przegląd wskaźnika oleju.
12) Przegląd kadzi wraz z podwoziem i kurkiem spustowym
a) remont kadzi,
b) remont podwozia,
c) wymiana kurków spustowych
13) Napełnienie kadzi olejem.
14) Montaż transformatora.
15) Malowanie zewnętrzne transformatora.
16) Pomiary elektryczne końcowe.
17) Sporządzenie raportów z wykonanych badań i pomiarów (w tym próba obciążenia z badaniem termowizyjnym).
18) Sprawdzenie i konserwacja przekaźnika gazowo podmuchowego.

III. Remont transformatora w pełnym zakresie ( remont kapitalny ) obejmuje:
1) Demontaż transformatora.
2) Transport transformatora.
3) Badanie wstępne przed remontowe ( ocena stanu technicznego transformatora).
4) Wypompowanie oleju z kadzi.
5) Badanie oleju (wytrzymałość dielektryczna, kąt stratności, ocena czystości na zawartość wody i ciał stałych) zakończony pełnym raportem z badań.
6) Wymiana uzwojeń DN i GN na trzech kolumnach oraz impregnacja uzwojeń.
7) Wirowanie oleju lub wymiana oleju na nowy.
8) Mycie i suszenie części aktywnej transformatora.
9) Wymiana / izolowanie połączeń i końcówek.
10) Wymiana przełącznika zaczepów.
11) Wymiana izolatorów DN, GN i N.
12) Wykonanie nowego kompletu uszczelek i ich wymiana.
13) Wymiana wskaźnika oleju (podać typ).
14) Przegląd kadzi wraz z podwoziem i kurkiem spustowym:
a) remont kadzi,
b) remont podwozia,
c) wymiana kurków spustowych
15) Napełnienie kadzi olejem.
16) Montaż transformatora.
17) Malowanie zewnętrzne transformatora.
18) Pomiary elektryczne końcowe.
19) Sporządzenie raportów z wykonanych badań i pomiarów (w tym próba obciążenia z badaniem termowizyjnym),
20) Wykonanie wszystkich niezbędnych czynności zgodnych z DTR remontu kapitalnego.
21) Transport transformatora.
22) Montaż i uruchomienie transformatora na stanowisku pracy.

Termin realizacji: Luty – Grudzień 2018 r. (systematycznie wg potrzeb)
Dokładny termin realizacji prac zostanie uzgodniony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Wykonawca w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odbioru transformatora do remontu sporządzi i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji Protokół Weryfikacyjny wraz z oceną stanu technicznego części oraz wykazem części zamiennych wymagających wymiany wraz z ich kosztami.
Wykonawca przystąpi do remontu przedmiotowego transformatora po uzyskaniu zgody Zamawiającego.
W ofercie należy przedstawić kalkulację w ujęciu ilościowym i cenowym odzyskanego złomu miedzianego podczas remontu, który został odliczony od ceny końcowej oraz potwierdzenie informacji o możliwości zwrotu powyższego w chwili dostawy transformatora po zakończeniu robót, oraz deklarację o możliwości wykonania audytu na każdym etapie remontu transformatora.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.
Przed przystąpieniem do składania Ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania prac w rozbiciu na poszczególne typy transformatorów oraz warianty remontu.
2. Koszt zwrotu transformatora po weryfikacji w przypadku rezygnacji z remontu.
3. Czas realizacji prac w rozbiciu na poszczególne typy transformatorów oraz warianty remontu.
4. Warunki i forma płatności.
5. Warunki i czas trwania gwarancji.
6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
7. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:
Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442
Pan Bronisław JAWOREK tel. (32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:
http://www.hcm.com.pl/przetargi/

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont transformatorów SN w 2018 r. (ZP4453)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 26 stycznia 2018 r. godz. 1200.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/zakup-uslug/
Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
Załączniki: