Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Remont transformatorów olejowych 1600kVA i 1000kVA (6/0,5kV i 6/0,4kVA)

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: ZPRE „Jedlicze” Sp. z o.o. z Jedlicz

Zakres prac obejmuje:

Etap I

 1. Wyjęcie transformatora z komory transformatorowej.
 2. Wyjęcie transformatora zastępczego z komory transformatorowej.
 3. Wstawienie transformatora zastępczego do komory transformatorowej.
 4. Transport transformatora do siedziby Wykonawcy.
 5. Weryfikacja stanu technicznego transformatora obejmująca:
  a) Część zewnętrzną (kadź, konserwator, uszczelki, wskaźnik poziomu oleju, korki spustowe, radiatory),
  b) Izolatory ŚN i NN wraz z uszczelnieniem i torem prądowym,
  c) Uzwojenia GN i DN wraz z izolacja stałą,
  d) Rdzeń transformatora (stan ogólny, izolacja, śruby mocujące, pakiety),
  e) Przełącznik zaczepów,
  f) Olej transformatorowy (pełna diagnostyka),
  g) Przekaźnik gazowo-podmuchowy,
  h) Inne elementy mogące mieć wpływ na prawidłową eksploatację transformatora,
  i) Sporządzenie i przekazanie sprawozdania z weryfikacji ze szczegółowym kosztorysem na wykonanie prac naprawczych i konserwacyjnych wynikających ze stanu technicznego transformatora.
 6. Przedstawienie kosztorysu szczegółowego dla następujących prac:
  a) Dla części zewnętrznej (kadź, konserwator, wskaźnik poziomu oleju, korki spustowe, radiatory):
  – przegląd,
  – czyszczenie,
  – malowanie,
  – wymiana uszczelnień,
  – przystosowanie do zabudowy czujnika temperatury oleju PT100,
  – kurków spustowych.
  b) Izolatory ŚN i NN:
  – wymiana uszczelnień (koszt dla 1 sztuki),
  – wymiana całego kompletu izolatora (koszt dla 1 sztuki).
  b) Uzwojenia GN i DN:
  – czyszczenie
  – suszenie
  – wymiana
  d) Izolacja stała:
  – wymiana izolacji głównej transformatora pomiędzy trzema kolumnami a uzwojeniem wtórnym oraz pomiędzy uzwojeniem wtórnym a uzwojeniem pierwotnym.e) Olej transformatorowy:
  – pełne badanie,
  – wirowanie,
  – uzdatnianie,
  – wymiana,
  g) Przekaźnik gazowo-podmuchowy:
  – konserwacja

 

Etap II

 1. Wykonanie prac konserwacyjnych i remontowych:
  a) Dla części zewnętrznej (kadź, konserwator, wskaźnik poziomu oleju, korki spustowe, radiatory):
  – przegląd,
  – czyszczenie,
  – malowanie,
  – wymiana uszczelnień,
  – przystosowanie do zabudowy czujnika temperatury oleju PT100,
  – wymiana kurków spustowych.b) Izolatory ŚN i NN:
  – wymiana uszczelnieńc) Uzwojenia GN i DN:
  – czyszczenie
  – suszenied) Przełącznik zaczepów:
  – konserwacjae) Olej transformatorowy:
  – pełne badanie,
  – wirowanie,
  f) Przekaźnik gazowo-podmuchowy:
  – konserwacja
 1. Wykonanie prac wykazanych w sprawozdaniu o stanie technicznym transformatora
  w zaakceptowanym zakresie i kosztorysie niewymienionych w punkcie 1 lub zamiennych i rozszerzonych dla punktu 1.
 2. Wykonanie prób i pomiarów przewidzianych dla transformatorów po przeprowadzonym remoncie (w tym badanie termowizyjne pod obciążeniem).

 

Etap III

 1. Transport transformatora do siedziby Zamawiającego.
 2. Wyjęcie transformatora zastępczego z komory transformatorowej.
 3. Wstawienie transformatora do komory transformatorowej
 4. Wstawienie transformatora zastępczego do komory transformatorowej
 5. Przekazanie pełnej dokumentacji z przeprowadzonego remontu (protokoły pomiarowe, sprawozdania z wykonanych czynności, atesty użytych materiałów itp.).

 

Realizacja prac wymienionych w Etapie I i III nastąpi w zakresie niezbędnym do wykonania w zależności o sposobu dysponowania transformatorem zastępczym oraz zwrotem transformatora po przeprowadzonej weryfikacji z wykonaniem lub rezygnacją Etapu II.

Realizacja prac wymienionych w Etapie II nastąpi po akceptacji przez Zamawiającego sprawozdania z weryfikacji stanu technicznego transformatora wraz z kosztorysem na wykonanie prac naprawczych i konserwacyjnych.

 

Wszystkie materiały do wykonania remontu oraz transport urządzenia zapewnia Wykonawca.

W przypadku zgody na remont transformatora (Etap II) weryfikacja jest BEZPŁATNA

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

Przewidywany termin realizacji: 2024 rok (niezwłocznie po podpisaniu umowy)

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Do wykonanie remontów przewidzianych jest od 1 do 8 transformatorów olejowych 1600kVA  i od 1 do 10 transformatorów olejowych 1000kVA (6/0,5kV i 6/0,4kV).

Oferta powinna przedstawiać kalkulację dla jednego transformatora 1600kVA i jednego 1000kVA.  Jednocześnie do remontu może być przekazany  jeden transformator (a kolejne po zwrocie wyremontowanej sztuki). Rozliczenie dla każdego transformatora po zakończeniu prac.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w następujących terminach:

 1. 20.12.2023 r. – godz. 10.00
 2. 03.01.2024 r. – godz. 10.00

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania prac wymienionych w Etapie I i III dla każdego punku.
 2. Koszt wykonania prac wymienionych w Etapie III wraz z kosztorysem dla wszystkich punktów i podpunktów.
 3. Harmonogram prac w rozbiciu na poszczególne Etapy.
 4. Warunki i termin płatności.
 5. Warunki i czas trwania gwarancji.
 6. Ważność oferty.
 7. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 8. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.
 9. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

 1. Pan Bronisław JAWOREK (32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457
 2. Pan Marek GÓRA  (32) 288 84 44 wew. 553, kom. 512 403 482
 3. Pan Tadeusz MAZUR (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – TRI – Remont transformatorów olejowych 1600kVA i 1000kVA (6/0,5kV i 6/0,4kVA) (Zp. 36258, 36259, 36260, 36261, 36276, 36277) należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 10 stycznia 2024 r. godz. 1400

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.