Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Remont transformatora. Typ: TORb-16000/110

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY POWER ENGINEERING TRANSFORMATORY SP. Z O.O. Z CZERWONAK

Dane:

TRANSFORMATOR nr 176699
Typ: TORb-16000/110
Układ poł.: YNd11
Częstotliwość : 50 Hz
Rok wyk.: 1980
Moc: 16000 [kVA] Dop. Prąd zwarcia 8xIn [A] Górne nap. : 115000+/- 10% /+/- 9st. [V] Prąd: 73,0 – 80,3 – 89,3 [A] Dolne nap.: 6600 [V] Prąd: 1400 [A] Straty jałowe 16140 [W] Straty obc. Przy 16000 kVA GN/DN: 94400 [W] Napięcie zwarcia – stopień GN/DN: + 11,10%, 0 10,60%, – 10,10%
Poziom izolacji zacisków liniowych: GN 185/450 [kV] DN 22/60 [kV] Poziom izolacji punktu zerowego: GN 90/220 [kV] Rodzaj pracy : C
Liczba faz : 3
Chłodzenie: ON-AN
Masa oleju 10000 [kg] Masa części wyjm.: 17000 [kg] Masa transportowa : 32500 [kg] Masa całkowita : 33000 [kg] Nr normy : PN-69/E-06040

I. ZAKRES PRAC

1. Przegląd i remont podobciążeniowego przełącznika zaczepów typu PO 250

Zakres prac:
– spuszczenie oleju z przełącznika,
– otwarcie włazu rewizyjnego,
– wyciągnięcie głowicy przełącznika,
– czyszczenie głowicy przełącznika,
– kontrola styków i połączeń śrubowych,
– montaż głowicy,
– sprawdzenie zgodności stopni zaczepów napędu z głowicą,
– wykonanie kompletu uszczelnień,
– napełnienie przełącznika nowym olejem,
– kontrola przełącznika na wszystkich stopniach regulacji,
– czyszczenie napędu,
– sprawdzenie i smarowanie mechanizmów napędu,
– kontrola układu zasilania i sterowania napędu,
– kontrola działania napędu oraz blokad,
– kontrola działania ogrzewania napędu,
– wymiana zużytych elementów i części przełącznika,
– pomiary kontrolne,
– próby funkcjonalne.

2. Modernizacja układu chłodzenia

Zakres prac:
– prace przygotowawcze i projektowe – wykonanie obliczeń i dobór elementów pod kątem modernizacji układu do wersji ON AN,
– demontaż starych radiatorów,
– zaślepienie niewykorzystanych króćców radiatorów,
– montaż nowych radiatorów szeroko panelowych.

3. Uzdatnienie układu izolacyjnego

Zakres prac:
– przygotowanie jednostki do suszenia,
– przeprowadzenie suszenia próżniowego izolacji stałej,
– regeneracja oleju.

4. Wymiana osprzętu

Zakres prac:
– wymiana kompletu uszczelnień,
– wymiana kompletu izolatorów przepustowych GN,N,DN
– wymiana kompletu przekaźników gazowo przepływowych,
– wymiana kompletu zaworów (spustowych i odcinających),
– wymiana kompletu zaworów probierczych (do pobierania próbek oleju),
– wymiana kompletu termometrów kontaktowych,
– wymiana kompletu wskaźników poziomu oleju w konserwatorze na magnetyczne,
– instalacja zaworu bezpieczeństwa.

5. Czyszczenie i malowanie transformatora.

Zakres prac:
– czyszczenie chemiczne i mechaniczne kadzi ze starych powłok malarskich,
– przygotowanie do malowania – zabezpieczenie osprzętu,
– malowanie farbą podkładową,
– malowanie nawierzchniowe wysoko trwałą farbą epoksydową.

6. Próby i pomiary końcowe.

Zakres prac:
1. Próba napięciowa (napięciem indukowanym)
Pomiar wyładowań niezupełnych metodą elektryczną systemem minimum 3 kanałowym w trybie czasu rzeczywistego (bez multipleksacji) wraz z lokalizacją ewentualnych wyładowań systemem akustycznym.
2. Badania i pomiary podstawowe
Wykonanie pomiarów elektrycznych w zakresie:
– oględziny zewnętrzne,
– pomiar rezystancji czynnej uzwojeń,
– pomiar prądów magnesujących,
– pomiar rezystancji izolacji,
– pomiar współczynnika stratności tgδ oraz pojemności uzwojeń oraz izolatorów przepustowych.

7. Badanie integralności mechanicznej części aktywnej

Zakres prac:
– badanie SFRA,
– badanie wibroakustyczne,
– badania akustyczne polegają na przeprowadzeniu pomiarów sygnałów emisji akustycznej (EA),
– na podstawie zarejestrowanych przebiegów wyznaczenie deskryptorów w dziedzinie czasu,
– analiza wyników i określenie stanu mechanicznego uzwojeń oraz rdzenia,

8. Badanie stanu izolacji stałej metodami polaryzacyjnymi:

Zakres prac:
– pomiaru i analizy charakterystyki tg=f(f) FDS,
– pomiary i analiza wyników, oznaczenie zawartości wody oraz produktów rozkładu w izolacji stałej, ocena zestarzenia izolacji.

9. Badanie próbek oleju

Zakres prac:
– analiza chromatograficzna DGA,
– pełne badania fizykochemiczne.

10. Montaż transformatora po remoncie w komorze transformatorowej

Zakres prac:
– odłączenie wyłączonego transformatora 110/6kV 16MVA nr 160209 Typ: TORb-16000/110,
– demontaż transformatora z komory transformatorowej,
– montaż transformatora 110/6kV 16MVA nr po remoncie w komorze transformatorowej
– podłączenie transformatora,
– wykonanie prac budowlanych i adaptacyjnych umożliwiających dokonanie wymiany transformatora w komorze,

11. Uruchomienie transformatora

Zakres prac:
– przekazanie protokołów pomiarowych , wyników badań i ekspertyz z opracowaniami i opiniami,
– przekazanie oświadczenia o wykonaniu prac i gotowości transformatora do podania napięcia,
– sprawowanie nadzoru w czasie ruchu próbnego.

INNE:
Jako opcję dodatkową Oferent może zaproponować wykonanie innych czynności remontowych i diagnostycznych niezbędnych do wykonania podczas realizacji remontu.

Termin realizacji:
a) dla punktów 1 – 9: miesiąc maj 2017 r.
b) dla punktów 10 – 11: postój remontowy Czerwiec 2017 r. Czas realizacji: max. 4 dni kalendarzowe.
Dokładny termin postoju remontowego zostanie podany Wykonawcy na 14 dni przed planowanym postojem.
Realizacja prac dla punktów 10 – 11 uzależniona jest od uzyskania potwierdzenia wyłączenia zasilania od Dystrybutora.
Informujemy, że równolegle w komorze transformatora będą prowadzone inne prace remontowe.
W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach: 16.02.2017 r. i 23.02.2017 r.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania całości prac z wyszczególnieniem kosztów realizacji poszczególnych etapów.
Dla każdego wycenionego etapu należy dołączyć kosztorys ofertowy.
2. Czas wykonania całości zadania oraz harmonogram prac uwzględniający wszystkie punkty zakresu
3. Opis technologii wykonania każdego punktu z zakresu zadania z uwzględnieniem przepisów BHP
4. Warunki i forma płatności.
5. Warunki i czas trwania gwarancji.
6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
7. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
8. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:
Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442
Pan Bronisław JAWOREK tel. (32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont transformatora” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 3 marca 2017 r. godz. 12.00.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.