Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

 Remontu transformatora typ: TORb-16000/110.

UWAGA: Odstąpienie od realizacji prac

 

Dane:

TRANSFORMATOR  nr 160210

Typ: TORb-16000/110

Układ poł.: YNd11

Częstotliwość : 50 Hz

Rok wyk.: 1978

Moc: 16000 [kVA]

Dop. Prąd zwarcia 8xIn [A]

Górne nap.: 115000+/- 10% /+/- 9st. [V]  Prąd:  73,0 – 80,3 – 89,3 [A]

Dolne nap.: 6600 [V]  Prąd:  1400 [A]

Straty jałowe 15760 [W]

Straty obc. Przy 16000 kVA  GN/DN: 94890 [W]

Napięcie zwarcia – stopień GN/DN:   + 10,87%,   10,77%, 10,23%

Poziom izolacji zacisków liniowych: GN 185/450 [kV] DN 22/60 [kV]

Poziom izolacji punktu zerowego:  GN 90/220 [kV]

Rodzaj pracy: C

Liczba faz: 3

Chłodzenie: ON-AN

Masa oleju 10000 [kg]

Masa części wyjm.: 17000 [kg]

Masa transportowa: 32500 [kg]

Masa całkowita: 33000 [kg]

Nr normy: PN-69/E-06040

I. Zakres prac – przed demontażem jednostki:

 1. Weryfikacja sprawozdań z badań jednostki z lat poprzednich.
 2. Ocena stanu technicznego transformatora na podstawie weryfikacji sprawozdań i wskazanie. oraz kalkulacja koniecznych do wykonania prac niewymienionych w zakresie prac zleconych.

 II. Zakres prac zleconych:

 1. Demontaż i transport transformatora.
 2. Weryfikacja i ocena stanu technicznego transformatora.
 3. Przegląd i remont podobciążeniowego przełącznika zaczepów typu PO 250.
  a) spuszczenie oleju z przełącznika,
  b) otwarcie włazu rewizyjnego,
  c) wyciągnięcie głowicy przełącznika,
  d) czyszczenie głowicy przełącznika,
  e) kontrola styków i połączeń śrubowych,
  f) montaż głowicy,
  g) sprawdzenie zgodności stopni zaczepów napędu z głowicą,
  h) wykonanie kompletu uszczelnień,
  i) napełnienie przełącznika nowym olejem,
  j) kontrola przełącznika na wszystkich stopniach regulacji,
  k) czyszczenie napędu,
  l) sprawdzenie i smarowanie mechanizmów napędu,
  m) kontrola układu zasilania i sterowania napędu,
  n) kontrola działania napędu oraz blokad,
  o) kontrola działania ogrzewania napędu,
  p) zabudowa wskaźnika i położenia przełącznika zaczepów PDZ-30,
  q) wymiana zużytych elementów i części przełącznika,
  r) pomiary kontrolne, s) próby funkcjonalne.
 4. Modernizacja układu chłodzenia:
  a) prace przygotowawcze i projektowe – wykonanie obliczeń i dobór elementów pod kątem modernizacji układu do wersji ON AN,
  b) demontaż starych radiatorów,
  c) zaślepienie niewykorzystanych króćców radiatorów,
  d) montaż nowych radiatorów szeroko panelowych.
 5. Uzdatnienie układu izolacyjnego:
  a) przygotowanie jednostki do suszenia,
  b) przeprowadzenie suszenia próżniowego izolacji stałej,
  c) regeneracja/uzdatnianie oleju lub wymiana (na podstawie badań warsztatowych  i w uzgodnieniu z Zamawiającym),

d) sprawdzenie i przywrócenie izolacji obwodu magnetycznego rdzenia.

 1. Wymiana osprzętu:
  a) wymiana kompletu uszczelnień,
  b) wymiana kompletu izolatorów przepustowych GN,N,DN
  c) wymiana kompletu przekaźników gazowo przepływowych,
  d) wymiana kompletu zaworów (spustowych i odcinających),
  e) wymiana kompletu zaworów probierczych (do pobierania próbek oleju),
  f) wymiana kompletu termometrów kontaktowych,
  g) wymiana kompletu wskaźników poziomu oleju w konserwatorze na magnetyczne,
  h) instalacja zaworu bezpieczeństwa,
 2. Remont kadzi wraz z podwoziem:
  a) przegląd kadzi,
  b) przegląd podwozia,
  c) czyszczenie chemiczne i mechaniczne kadzi ze starych powłok malarskich,
  d) remont kadzi,
  e) remont podwozia,
  f) przygotowanie do malowania – zabezpieczenie osprzętu,
  g) malowanie farbą podkładową,
  h) malowanie nawierzchniowe wysoko trwałą farbą epoksydową.
 3. Ocena stanu technicznego uzwojeń in. pod kątem konieczności wykonania przezwojenia.

– wykonanie przezwojenia w razie konieczności (szczegółową wycenę zamieścić w ofercie)

 1. Ocena stanu technicznego rdzenia magnetycznego – przepakietowanie i regeneracja/wymiana elementów składowych (szczegółową wycenę zamieścić w ofercie)
 1. Próby i pomiary końcowe:
  a) próba napięciowa (napięciem indukowanym)

Pomiar wyładowań niezupełnych metodą elektryczną systemem minimum 3 kanałowym w  trybie czasu rzeczywistego (bez multipleksacji) wraz z lokalizacją ewentualnych wyładowań systemem akustycznym.

b) badania i pomiary podstawowe

Wykonanie pomiarów elektrycznych w zakresie:

– oględziny zewnętrzne,

– pomiar rezystancji czynnej uzwojeń,

– pomiar prądów magnesujących,

– pomiar rezystancji izolacji,

– pomiar współczynnika stratności tgδ oraz pojemności uzwojeń oraz izolatorów  przepustowych.

 1. Badanie integralności mechanicznej części aktywnej:
  a) badanie SFRA,
  b) badanie wibroakustyczne,
  c) badania akustyczne polegają na przeprowadzeniu pomiarów sygnałów emisji akustycznej  (EA),

d) na podstawie zarejestrowanych przebiegów wyznaczenie deskryptorów w dziedzinie czasu,
e) analiza wyników i określenie stanu mechanicznego uzwojeń oraz rdzenia,

 1. Badanie stanu izolacji stałej metodami polaryzacyjnymi:
  a) pomiar i analiza charakterystyki tgd=f(f) FDS,
  b) pomiar i analiza wyników, oznaczenie zawartości wody oraz produktów rozkładu w izolacji stałej, ocena zestarzenia izolacji.
 1. Badanie próbek oleju
  a) analiza chromatograficzna DGA,
  b) pełne badania fizykochemiczne.
 2. Przygotowanie planu i harmonogramu ruchu próbnego i uruchomienia transformatora  (zgodnie z wymaganiami dla tej grupy transformatorów).
 1. Przygotowanie i uzgodnienie z Tauron Dystrybucja programu łączeniowego i pierwszego podania napięcia.
 1. Montaż transformatora po remoncie w komorze transformatorowej
  a) odłączenie wyłączonego transformatora 110/6kV 16MVA nr 160209 Typ: TOR  16000/110,

b) demontaż transformatora z komory transformatorowej,
c) montaż transformatora 110/6kV 16MVA nr po remoncie w komorze transformatorowej
d) podłączenie transformatora  do obwodów sterowania i zabezpieczeń
e) wykonanie prac budowlanych i adaptacyjnych umożliwiających dokonanie wymiany transformatora w komorze (demontaż i odtworzenie ściany komory transformatorowej,  remont lub wymiana bramy wejściowej i otworów wentylacyjnych),

 1. Podłączenie transformatora do istniejących przewodów 110kV i mostu szynowego 6kV w komorze transformatora.
 1. Uruchomienie transformatora:

– przekazanie protokołów pomiarowych, wyników badań i ekspertyz z opracowaniami i opiniami,

– przekazanie oświadczenia o wykonaniu prac i gotowości transformatora do podania napięcia,

– przeprowadzenie  ruchu próbnego (przygotowaniu programu łączeniowego akceptowanego przez OSD Tauron Dystrybucja),

– uruchomienie transformatora i przekazanie do eksploatacji,

 1. Prace końcowe:

– przekazanie dokumentacji powykonawczej wraz z szczegółowym opisem wykonanych czynności remontowych i wykazem zastosowanych części zamiennych, instrukcją

eksploatacji  (3 egzemplarze w wersji papierowej i elektronicznej),

– ustawienie wyłączonego transformatora w wskazanym miejscu z zabezpieczeniem przed wyciekiem oleju i prowizoryczne zadaszenie.

 

UWAGI:

Jako opcję dodatkową Oferent może zaproponować wykonanie innych czynności remontowych i diagnostycznych niezbędnych do wykonania podczas realizacji remontu.

 

Termin realizacji:
a) dla punktów I i II: do postoju remontowego :czerwiec 2022 r.
b) dla punktów 15 i 17: postój remontowy czerwiec  2022 r. Czas realizacji: max. 4 dni kalendarzowe,
c) dla punktu 18: do końca czerwca 2022 r.

Dokładny termin postoju remontowego zostanie podany wykonawcy na 14 dni przed planowanym postojem.

Realizacja prac dla punktów 10 – 15 uzależniona jest od uzyskania potwierdzenia wyłączenia zasilania od Dystrybutora.

Informujemy, ze równolegle w rozdzielni będą prowadzone inne prace remontowe.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w następujących terminach:

 1. 09.2021 r. – godz. 1000
 2. 09.2021 r. – godz. 1000

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac z wyszczególnieniem kosztów realizacji poszczególnych etapów zgodnie podanym zakresem.

Dla każdego wycenionego etapu należy dołączyć kosztorys ofertowy.

 1. Całkowity koszt zwrotu transformatora po wykonaniu weryfikacji części składowych transformatora i przeprowadzeniu badań – możliwość odstąpienia od realizacji zlecenia po

przeprowadzonej weryfikacji.

 1. Czas wykonania całości zadania oraz harmonogram prac uwzględniający wszystkie punkty zakresu.
 1. Opis technologii wykonania każdego punktu z zakresu zadania z uwzględnieniem przepisów BHP.
 1. Warunki i forma płatności.
 2. Warunki i czas trwania gwarancji.
 3. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 4. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 1. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

 1. Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442.
 2. Pan Bronisław JAWOREK tel. (32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457.

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: https://hcm.com.pl/przetargi/

 

 Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont transformatora typ: TORb-16000/110” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 29 października 2021 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 3. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.